PDF eBooks Online Free Download | Page 76

PDF 76 PDF eBooks Online Free Download

Placcaet provisioneel op den generalen stilstant van allen het Muntwerck in de Gheun. Provincien [...] voor het loopende jaer 1594, mitsg. de reductie vanden cours van alle goude ende silvere penninghen, [...]. pdf, Placcaet provisioneel op den generalen stilstant van allen het Muntwerck in de Gheun. Provincien [...] voor het loopende jaer 1594, mitsg. de reductie vanden cours van alle goude ende silvere penninghen, [...]. pdf, Placcaet provisioneel op den generalen stilstant van allen het Muntwerck in de Gheun. Provincien [...] voor het loopende jaer 1594, mitsg. de reductie vanden cours van alle goude ende silvere penninghen, [...]. pdf, Placcaet provisioneel opden generalen stilstant van allen het muntwerk in de ghe-unieerde provincien ... voor het lopende jaer 1594 pdf, Placcaet provisioneel opden generalen stilstant van allen het muntwerk in de ghe-unieerde provincien ... voor het lopende jaer 1594 pdf, Placcaet provisioneel opden generalen stilstant van allen het muntwerk in de ghe-unieerde provincien ... voor het lopende jaer 1594 pdf, Placcaet provisioneel opte tollerantie zekerer Penninghen by de andere Provincien gheslagen, waer op d'selve by provisie inden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt cours zullen hebben pdf, Placcaet provisioneel opte tollerantie zekerer Penninghen by de andere Provincien gheslagen, waer op d'selve by provisie inden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt cours zullen hebben pdf, Placcaet provisioneel opte tollerantie zekerer Penninghen by de andere Provincien gheslagen, waer op d'selve by provisie inden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt cours zullen hebben pdf, Placcaet provisionel ... op de moderatie ende cauratie vande sallarissen ... pdf, Placcaet provisionel ... op de moderatie ende cauratie vande sallarissen ... pdf, Placcaet provisionel ... op de moderatie ende cauratie vande sallarissen ... pdf, Placcaet provisionnael Onssheeren des conincx, op tstuck ende loop vande goude ende zilvere munte, in dese landen van herwertsovere pdf, Placcaet provisionnael Onssheeren des conincx, op tstuck ende loop vande goude ende zilvere munte, in dese landen van herwertsovere pdf, Placcaet provisionnael Onssheeren des conincx, op tstuck ende loop vande goude ende zilvere munte, in dese landen van herwertsovere pdf, Placcaet sConijncks ... inhoudende bevel van alle Cappelryen ... pdf, Placcaet sConijncks ... inhoudende bevel van alle Cappelryen ... pdf, Placcaet sConijncks ... inhoudende bevel van alle Cappelryen ... pdf, Placcaet sConijncks ... Inhoudende verbot van in deze landen van herwaertsovere daer t'selve gheaddresseert ende ghepubliceert zal werden te brijngen ofte doen brijnghen ofte aldaer te doen passeren ... pdf, Placcaet sConijncks ... Inhoudende verbot van in deze landen van herwaertsovere daer t'selve gheaddresseert ende ghepubliceert zal werden te brijngen ofte doen brijnghen ofte aldaer te doen passeren ... pdf, Placcaet sConijncks ... Inhoudende verbot van in deze landen van herwaertsovere daer t'selve gheaddresseert ende ghepubliceert zal werden te brijngen ofte doen brijnghen ofte aldaer te doen passeren ... pdf, Placcaet sConijncx ... by t'welcke hy last ende ordineert allen proprietarissen ofte besitters van eenighe leenen ... dat zy overbringhen in handen vanden Bailliu vanden zelven hove ... pdf, Placcaet sConijncx ... by t'welcke hy last ende ordineert allen proprietarissen ofte besitters van eenighe leenen ... dat zy overbringhen in handen vanden Bailliu vanden zelven hove ... pdf, Placcaet sConijncx ... by t'welcke hy last ende ordineert allen proprietarissen ofte besitters van eenighe leenen ... dat zy overbringhen in handen vanden Bailliu vanden zelven hove ... pdf, Placcaet sConijncx ... daerby verboden wordt uuyt de landen vande ghehoorsaemheyt van zyne majesteyt, te voeren ofte transporteren eenighe bieren ofte andere drancken ghemaeckt van graene. Ghegheven te Bruessel den vijfsten januarij MDXCVI. pdf, Placcaet sConijncx ... daerby verboden wordt uuyt de landen vande ghehoorsaemheyt van zyne majesteyt, te voeren ofte transporteren eenighe bieren ofte andere drancken ghemaeckt van graene. Ghegheven te Bruessel den vijfsten januarij MDXCVI. pdf, Placcaet sConijncx ... daerby verboden wordt uuyt de landen vande ghehoorsaemheyt van zyne majesteyt, te voeren ofte transporteren eenighe bieren ofte andere drancken ghemaeckt van graene. Ghegheven te Bruessel den vijfsten januarij MDXCVI. pdf, Placcaet sConijncx ... de camerspelen, batementen, liedekens ... pdf, Placcaet sConijncx ... de camerspelen, batementen, liedekens ... pdf, Placcaet sConijncx ... de camerspelen, batementen, liedekens ... pdf, Placcaet sConijncx ... opt dootslaen en vernielen vande vyanden en vrybuyters ... pdf, Placcaet sConijncx ... opt dootslaen en vernielen vande vyanden en vrybuyters ... pdf, Placcaet sConijncx ... opt dootslaen en vernielen vande vyanden en vrybuyters ... pdf, Placcaet sConijncx ... opt faict vander munte ... pdf, Placcaet sConijncx ... opt faict vander munte ... pdf, Placcaet sConijncx ... opt faict vander munte ... pdf, Placcaet sConijncx op t'faict vande hueren, sallarissen en dach-hueren van alle werckluyden ... pdf, Placcaet sConijncx op t'faict vande hueren, sallarissen en dach-hueren van alle werckluyden ... pdf, Placcaet sConijncx op t'faict vande hueren, sallarissen en dach-hueren van alle werckluyden ... pdf, Placcaet sConijncx op t'faict vanden voorcoop ende handelinghe vanden graenen ... pdf, Placcaet sConijncx op t'faict vanden voorcoop ende handelinghe vanden graenen ... pdf, Placcaet sConijncx op t'faict vanden voorcoop ende handelinghe vanden graenen ... pdf, Placcaet sConijncx opt faict handel en coop vande Greanen ... pdf, Placcaet sConijncx opt faict handel en coop vande Greanen ... pdf, Placcaet sConijncx opt faict handel en coop vande Greanen ... pdf, Placcaet sConijncx, ... , daerby hy wederroept, casseert ende doet te nieten, generalick alle de passeporten, ... Ghegheuen te Bruessele den vj. dach van April M.D.Lxxxix pdf, Placcaet sConijncx, ... , daerby hy wederroept, casseert ende doet te nieten, generalick alle de passeporten, ... Ghegheuen te Bruessele den vj. dach van April M.D.Lxxxix pdf, Placcaet sConijncx, ... , daerby hy wederroept, casseert ende doet te nieten, generalick alle de passeporten, ... Ghegheuen te Bruessele den vj. dach van April M.D.Lxxxix pdf, Placcaet sConijncx, inhoudende verbodt dat niemant vande ondersaeten ... zal voordan moghen reysen uit desen lande, om te studeren ofte leeren, residentie te houdene, ofte graet in eenighe faculteyten te nemen ... Ghegheven te Bruessel den zevensten dach van Februario, M.D.LXXXVII. pdf, Placcaet sConijncx, inhoudende verbodt dat niemant vande ondersaeten ... zal voordan moghen reysen uit desen lande, om te studeren ofte leeren, residentie te houdene, ofte graet in eenighe faculteyten te nemen ... Ghegheven te Bruessel den zevensten dach van Februario, M.D.LXXXVII. pdf, Placcaet sConijncx, inhoudende verbodt dat niemant vande ondersaeten ... zal voordan moghen reysen uit desen lande, om te studeren ofte leeren, residentie te houdene, ofte graet in eenighe faculteyten te nemen ... Ghegheven te Bruessel den zevensten dach van Februario, M.D.LXXXVII. pdf, Placcaet teghen den Lorrendrayers oft Fraudateurs, waer by verboden wordt egheene goederen oft coopmanschappen in oft wt dese vereenichde Provincien te voeren [...] daer egheene officiers totten ontfanck ende roesicht der Convoyen ende Licenten ghestelt en zijn [...]. pdf, Placcaet teghen den Lorrendrayers oft Fraudateurs, waer by verboden wordt egheene goederen oft coopmanschappen in oft wt dese vereenichde Provincien te voeren [...] daer egheene officiers totten ontfanck ende roesicht der Convoyen ende Licenten ghestelt en zijn [...]. pdf, Placcaet teghen den Lorrendrayers oft Fraudateurs, waer by verboden wordt egheene goederen oft coopmanschappen in oft wt dese vereenichde Provincien te voeren [...] daer egheene officiers totten ontfanck ende roesicht der Convoyen ende Licenten ghestelt en zijn [...]. pdf, Placcaet toelaetende het innekomen vande laekenen ... ghemaeckt in het coninkrijck van Enghelandt 1656 pdf, Placcaet toelaetende het innekomen vande laekenen ... ghemaeckt in het coninkrijck van Enghelandt 1656 pdf, Placcaet toelaetende het innekomen vande laekenen ... ghemaeckt in het coninkrijck van Enghelandt 1656 pdf, Placcaet Tollerantie ende permissie vanden ghelde ... pdf, Placcaet Tollerantie ende permissie vanden ghelde ... pdf, Placcaet Tollerantie ende permissie vanden ghelde ... pdf, Placcaet uutghegheven van de E. M. heeren Staten, ... pdf, Placcaet uutghegheven van de E. M. heeren Staten, ... pdf, Placcaet uutghegheven van de E. M. heeren Staten, ... pdf, Placcaet van ... de Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Inhoudende verboth van niet te moghen varen, opte havenen van Grevelinghen, Duynckercke, Nieupoort, ..., hem sal hebben te reguleren pdf, Placcaet van ... de Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Inhoudende verboth van niet te moghen varen, opte havenen van Grevelinghen, Duynckercke, Nieupoort, ..., hem sal hebben te reguleren pdf, Placcaet van ... de Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Inhoudende verboth van niet te moghen varen, opte havenen van Grevelinghen, Duynckercke, Nieupoort, ..., hem sal hebben te reguleren pdf, Placcaet van ... den Hertoghe, aengaende den goeden toebehoorende sijne vyanden, oft die houdende zijn hen partye, ende vande absenten, residerende buyten dese sijnen landen, soo in steden ende plaetsen, wesende onder het ghebiedt vande voorsz. vyanden als in andere neutrale (gegeven in onser stadt van Antwerpen den 10. septembris 1582). pdf, Placcaet van ... den Hertoghe, aengaende den goeden toebehoorende sijne vyanden, oft die houdende zijn hen partye, ende vande absenten, residerende buyten dese sijnen landen, soo in steden ende plaetsen, wesende onder het ghebiedt vande voorsz. vyanden als in andere neutrale (gegeven in onser stadt van Antwerpen den 10. septembris 1582). pdf, Placcaet van ... den Hertoghe, aengaende den goeden toebehoorende sijne vyanden, oft die houdende zijn hen partye, ende vande absenten, residerende buyten dese sijnen landen, soo in steden ende plaetsen, wesende onder het ghebiedt vande voorsz. vyanden als in andere neutrale (gegeven in onser stadt van Antwerpen den 10. septembris 1582). pdf, Placcaet van ... den Staten Generael der vereenichde Nederlanden, teghens verscheyden valscheden ende bedroch ghepleecht int verwen; ende verfwaren vande zijde, ende vande wercken ende manifacturen die van zijde ghemaeckt worden pdf, Placcaet van ... den Staten Generael der vereenichde Nederlanden, teghens verscheyden valscheden ende bedroch ghepleecht int verwen; ende verfwaren vande zijde, ende vande wercken ende manifacturen die van zijde ghemaeckt worden pdf, Placcaet van ... den Staten Generael der vereenichde Nederlanden, teghens verscheyden valscheden ende bedroch ghepleecht int verwen; ende verfwaren vande zijde, ende vande wercken ende manifacturen die van zijde ghemaeckt worden pdf, Placcaet van Ampliatie, bij de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, gearresteert op de politycque Ordonnantie, wegens de zware ende grouwelijcke Sonden van Ontughtigheyt, Hoererye en Overspel pdf, Placcaet van Ampliatie, bij de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, gearresteert op de politycque Ordonnantie, wegens de zware ende grouwelijcke Sonden van Ontughtigheyt, Hoererye en Overspel pdf, Placcaet van Ampliatie, bij de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, gearresteert op de politycque Ordonnantie, wegens de zware ende grouwelijcke Sonden van Ontughtigheyt, Hoererye en Overspel pdf, Placcaet van ampliatie, by de ... Staten van Zeelandt, gearresteert op de politijcque ordonnantie, wegens de zware ende grouwelijcke sonden van ontuchtigheyt, hoererye en overspel & c pdf, Placcaet van ampliatie, by de ... Staten van Zeelandt, gearresteert op de politijcque ordonnantie, wegens de zware ende grouwelijcke sonden van ontuchtigheyt, hoererye en overspel & c pdf, Placcaet van ampliatie, by de ... Staten van Zeelandt, gearresteert op de politijcque ordonnantie, wegens de zware ende grouwelijcke sonden van ontuchtigheyt, hoererye en overspel & c pdf, Placcaet van de ... staten 's landts van Vtrecht: tegens de conspirateurs pdf, Placcaet van de ... staten 's landts van Vtrecht: tegens de conspirateurs pdf, Placcaet van de ... staten 's landts van Vtrecht: tegens de conspirateurs pdf, Placcaet van de ... Staten Generael ... Noopende de Commercie ende Navigatie te Zee ... besloten den 5 Dec. 1652 pdf, Placcaet van de ... Staten Generael ... Noopende de Commercie ende Navigatie te Zee ... besloten den 5 Dec. 1652 pdf, Placcaet van de ... Staten Generael ... Noopende de Commercie ende Navigatie te Zee ... besloten den 5 Dec. 1652 pdf, Placcaet van de ... Staten van de lande van Utrecht yegens het onnuttelyck schultmaken van ... jonghe luyden, buyten consent, ende in weer-wille van hare ouders, mombaers ende naeste vrienden pdf, Placcaet van de ... Staten van de lande van Utrecht yegens het onnuttelyck schultmaken van ... jonghe luyden, buyten consent, ende in weer-wille van hare ouders, mombaers ende naeste vrienden pdf, Placcaet van de ... Staten van de lande van Utrecht yegens het onnuttelyck schultmaken van ... jonghe luyden, buyten consent, ende in weer-wille van hare ouders, mombaers ende naeste vrienden pdf, Placcaet van de ... Staten van den lande van Utrecht jegens verscheyden abuysen, inconvenienten, ende quade feyten, daer by die huysluyden en anderen onder pretext van beterschap uyt moetwillicheyt ofte andersins, haren gront-heeren, ofte andere personen in, ofte aen haren landen, huysen, gewas, have, plantagien, ende goederen beschadighen pdf, Placcaet van de ... Staten van den lande van Utrecht jegens verscheyden abuysen, inconvenienten, ende quade feyten, daer by die huysluyden en anderen onder pretext van beterschap uyt moetwillicheyt ofte andersins, haren gront-heeren, ofte andere personen in, ofte aen haren landen, huysen, gewas, have, plantagien, ende goederen beschadighen pdf, Placcaet van de ... Staten van den lande van Utrecht jegens verscheyden abuysen, inconvenienten, ende quade feyten, daer by die huysluyden en anderen onder pretext van beterschap uyt moetwillicheyt ofte andersins, haren gront-heeren, ofte andere personen in, ofte aen haren landen, huysen, gewas, have, plantagien, ende goederen beschadighen pdf, Placcaet van de ... Staten van den Lande van Vtrecht. Jegens die excessive groote Licentie van den ghenen die omme seer kleyne, ende somtijdts, sonder wettighe oorsaecke, een Proces ofte different moveren, ... pdf, Placcaet van de ... Staten van den Lande van Vtrecht. Jegens die excessive groote Licentie van den ghenen die omme seer kleyne, ende somtijdts, sonder wettighe oorsaecke, een Proces ofte different moveren, ... pdf, Placcaet van de ... Staten van den Lande van Vtrecht. Jegens die excessive groote Licentie van den ghenen die omme seer kleyne, ende somtijdts, sonder wettighe oorsaecke, een Proces ofte different moveren, ... pdf, Placcaet van de C. M. beroerende de nauigatie ende ordonnantie vander zeeuaert pdf, Placcaet van de C. M. beroerende de nauigatie ende ordonnantie vander zeeuaert pdf, Placcaet van de C. M. beroerende de nauigatie ende ordonnantie vander zeeuaert pdf, Placcaet van de Eertshertogen ... teghens die ghene die sonder hunne hoocheden permissie Zoudtkeeten oprichten ... pdf, Placcaet van de Eertshertogen ... teghens die ghene die sonder hunne hoocheden permissie Zoudtkeeten oprichten ... pdf, Placcaet van de Eertshertogen ... teghens die ghene die sonder hunne hoocheden permissie Zoudtkeeten oprichten ... pdf, Placcaet van de Eertshertoghen ... Ghemaeckt om te beletten die beschadicheyt ende bederfenisse dyer daeghelijcx gheschiet aen de vermaeckselen, thuynen ende haghen ten platten lande van Brabant pdf, Placcaet van de Eertshertoghen ... Ghemaeckt om te beletten die beschadicheyt ende bederfenisse dyer daeghelijcx gheschiet aen de vermaeckselen, thuynen ende haghen ten platten lande van Brabant pdf, Placcaet van de Eertshertoghen ... Ghemaeckt om te beletten die beschadicheyt ende bederfenisse dyer daeghelijcx gheschiet aen de vermaeckselen, thuynen ende haghen ten platten lande van Brabant pdf, Placcaet van de Eertzhertoghen ... verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenighe zoo hunne ondersaeten als andere, doen ende ghebruycken tot verachtinghe van onse Heylighe Catholijcke, Apostolijcke, Roomsche Religie pdf, Placcaet van de Eertzhertoghen ... verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenighe zoo hunne ondersaeten als andere, doen ende ghebruycken tot verachtinghe van onse Heylighe Catholijcke, Apostolijcke, Roomsche Religie pdf, Placcaet van de Eertzhertoghen ... verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenighe zoo hunne ondersaeten als andere, doen ende ghebruycken tot verachtinghe van onse Heylighe Catholijcke, Apostolijcke, Roomsche Religie pdf, Placcaet van de H. M. Heeren Staten Generael ... op het afdancken ende licentieren vande nieuwe aengenomene Waert-gelders pdf, Placcaet van de H. M. Heeren Staten Generael ... op het afdancken ende licentieren vande nieuwe aengenomene Waert-gelders pdf, Placcaet van de H. M. Heeren Staten Generael ... op het afdancken ende licentieren vande nieuwe aengenomene Waert-gelders pdf, Placcaet van de heeren Raden van State der Vereen. Nederlanden, daer by haer E. Mo. naer ernstich ondersoeck ende examinatie eenen yegelijcken op lijff-straffe imponeren een eeuwich gheswijch ende silentium der bevondene onwarachtighe versierde, ... pdf, Placcaet van de heeren Raden van State der Vereen. Nederlanden, daer by haer E. Mo. naer ernstich ondersoeck ende examinatie eenen yegelijcken op lijff-straffe imponeren een eeuwich gheswijch ende silentium der bevondene onwarachtighe versierde, ... pdf, Placcaet van de heeren Raden van State der Vereen. Nederlanden, daer by haer E. Mo. naer ernstich ondersoeck ende examinatie eenen yegelijcken op lijff-straffe imponeren een eeuwich gheswijch ende silentium der bevondene onwarachtighe versierde, ... pdf, Placcaet van de Heeren Staten s' Lants van Utrecht, inhoudende expres verboth, dat geene van hare Ed. Mo. onderdanen, t' sy in ofte opgesetenen der stadt, steden ofte platten lande van Utrecht, sullen mogen maecken eenigh verdingh met den vyant, ofte met den selven houden eenige correspondentie [...]. pdf, Placcaet van de Heeren Staten s' Lants van Utrecht, inhoudende expres verboth, dat geene van hare Ed. Mo. onderdanen, t' sy in ofte opgesetenen der stadt, steden ofte platten lande van Utrecht, sullen mogen maecken eenigh verdingh met den vyant, ofte met den selven houden eenige correspondentie [...]. pdf, Placcaet van de Heeren Staten s' Lants van Utrecht, inhoudende expres verboth, dat geene van hare Ed. Mo. onderdanen, t' sy in ofte opgesetenen der stadt, steden ofte platten lande van Utrecht, sullen mogen maecken eenigh verdingh met den vyant, ofte met den selven houden eenige correspondentie [...]. pdf, Placcaet van de hoogh moogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, noopende de commercie ende navigatie ter zee, by haer beraemt ende beslooten den 5 December 1652 pdf, Placcaet van de hoogh moogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, noopende de commercie ende navigatie ter zee, by haer beraemt ende beslooten den 5 December 1652 pdf, Placcaet van de hoogh moogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, noopende de commercie ende navigatie ter zee, by haer beraemt ende beslooten den 5 December 1652 pdf, Placcaet van de Staten van Zeelant, jegens verscheyden misbruycken gepleeght by de lant-luyden ende andere, aen de gront-eygenaeren, ofte derselver landen, huysen, gewas, have, plantagiën ende andere goederen pdf, Placcaet van de Staten van Zeelant, jegens verscheyden misbruycken gepleeght by de lant-luyden ende andere, aen de gront-eygenaeren, ofte derselver landen, huysen, gewas, have, plantagiën ende andere goederen pdf, Placcaet van de Staten van Zeelant, jegens verscheyden misbruycken gepleeght by de lant-luyden ende andere, aen de gront-eygenaeren, ofte derselver landen, huysen, gewas, have, plantagiën ende andere goederen pdf, Placcaet van den Coninck van Vranckrijck Henricus IV ... Ghepubliceert tot Parijs, den 8. Febr. 1604. Inhoudende die Renonciatie of wederroepinge van dertich ten hondert, te betalen op alle Comenschappen, Midts verbiedende, van niet te moghen handelen op die Landen van den Coninck in Hispangien, Als oock op de Landen des Eertz-Hertoghe Alberti pdf, Placcaet van den Coninck van Vranckrijck Henricus IV ... Ghepubliceert tot Parijs, den 8. Febr. 1604. Inhoudende die Renonciatie of wederroepinge van dertich ten hondert, te betalen op alle Comenschappen, Midts verbiedende, van niet te moghen handelen op die Landen van den Coninck in Hispangien, Als oock op de Landen des Eertz-Hertoghe Alberti pdf, Placcaet van den Coninck van Vranckrijck Henricus IV ... Ghepubliceert tot Parijs, den 8. Febr. 1604. Inhoudende die Renonciatie of wederroepinge van dertich ten hondert, te betalen op alle Comenschappen, Midts verbiedende, van niet te moghen handelen op die Landen van den Coninck in Hispangien, Als oock op de Landen des Eertz-Hertoghe Alberti pdf, Placcaet van den coninck van Vrankrijck Henricus IV [...] ghepubliceert tot Fontaine-bleau, op den vijfden Novembris [...] Inhoudende de impositie van dertich ten honderde, te betalen op alle coopmanschappen ende manufacturen die wt Vranckrijck naer Spaengien souden moghen ghevoert worden : Mitsgaders op de Landen staende onder t' ghebiedt der Eersthertoghen pdf, Placcaet van den coninck van Vrankrijck Henricus IV [...] ghepubliceert tot Fontaine-bleau, op den vijfden Novembris [...] Inhoudende de impositie van dertich ten honderde, te betalen op alle coopmanschappen ende manufacturen die wt Vranckrijck naer Spaengien souden moghen ghevoert worden : Mitsgaders op de Landen staende onder t' ghebiedt der Eersthertoghen pdf, Placcaet van den coninck van Vrankrijck Henricus IV [...] ghepubliceert tot Fontaine-bleau, op den vijfden Novembris [...] Inhoudende de impositie van dertich ten honderde, te betalen op alle coopmanschappen ende manufacturen die wt Vranckrijck naer Spaengien souden moghen ghevoert worden : Mitsgaders op de Landen staende onder t' ghebiedt der Eersthertoghen pdf, Placcaet van den Coningh van Enghelandt, wtghegheven den 15 Jan. O. S. (25 Jan.) teghen dry Jesuiten, die van de voornaemste practiseerders gheweest zijn van de leste verraderye pdf, Placcaet van den Coningh van Enghelandt, wtghegheven den 15 Jan. O. S. (25 Jan.) teghen dry Jesuiten, die van de voornaemste practiseerders gheweest zijn van de leste verraderye pdf, Placcaet van den Coningh van Enghelandt, wtghegheven den 15 Jan. O. S. (25 Jan.) teghen dry Jesuiten, die van de voornaemste practiseerders gheweest zijn van de leste verraderye pdf, Placcaet van den keyser, ghemaeckt inden jare 1540, noopende 't contracteren van huwelicke, van persoonen zynde beneden hare jaren pdf, Placcaet van den keyser, ghemaeckt inden jare 1540, noopende 't contracteren van huwelicke, van persoonen zynde beneden hare jaren pdf, Placcaet van den keyser, ghemaeckt inden jare 1540, noopende 't contracteren van huwelicke, van persoonen zynde beneden hare jaren pdf, Placcaet van den thienden penninck pdf, Placcaet van den thienden penninck pdf, Placcaet van den thienden penninck pdf, Placcaet van den [...] Churfurst tot Brandenburch, Hertoghe in Prussen, Gulick, Cleve etc. Teghen de predicanten: die gewoon zijn op den predickstoel hare bittere galle wt te gieten teghen hare parthyen, ende [...] de ooren van hare toe-hoorders te misbruycken pdf, Placcaet van den [...] Churfurst tot Brandenburch, Hertoghe in Prussen, Gulick, Cleve etc. Teghen de predicanten: die gewoon zijn op den predickstoel hare bittere galle wt te gieten teghen hare parthyen, ende [...] de ooren van hare toe-hoorders te misbruycken pdf, Placcaet van den [...] Churfurst tot Brandenburch, Hertoghe in Prussen, Gulick, Cleve etc. Teghen de predicanten: die gewoon zijn op den predickstoel hare bittere galle wt te gieten teghen hare parthyen, ende [...] de ooren van hare toe-hoorders te misbruycken pdf, Placcaet van den [...] Staten van Hollandt, Inhoud. ordre, waer na die Schepen vande Ingesetenen der voorsz. Landen in den Jare 1598 in de Rijcken ende Landen den Con. van Spangien onderworpen jegens recht ende reden aengheslagen, in de voorschr. Landen comende, by de rechte eygenaers rechtelick weder ghecregen moghen worden pdf, Placcaet van den [...] Staten van Hollandt, Inhoud. ordre, waer na die Schepen vande Ingesetenen der voorsz. Landen in den Jare 1598 in de Rijcken ende Landen den Con. van Spangien onderworpen jegens recht ende reden aengheslagen, in de voorschr. Landen comende, by de rechte eygenaers rechtelick weder ghecregen moghen worden pdf, Placcaet van den [...] Staten van Hollandt, Inhoud. ordre, waer na die Schepen vande Ingesetenen der voorsz. Landen in den Jare 1598 in de Rijcken ende Landen den Con. van Spangien onderworpen jegens recht ende reden aengheslagen, in de voorschr. Landen comende, by de rechte eygenaers rechtelick weder ghecregen moghen worden pdf, Placcaet van haere Hoocheden, aengaende hoe de Coopluyden, ende alle andere van wat qualiteyt sy moghen wesen, hen sullen moeten reguleren op de Borsse, ter Borsse tijdt pdf, Placcaet van haere Hoocheden, aengaende hoe de Coopluyden, ende alle andere van wat qualiteyt sy moghen wesen, hen sullen moeten reguleren op de Borsse, ter Borsse tijdt pdf, Placcaet van haere Hoocheden, aengaende hoe de Coopluyden, ende alle andere van wat qualiteyt sy moghen wesen, hen sullen moeten reguleren op de Borsse, ter Borsse tijdt pdf, Placcaet van haerlieder doorluchtichste hoocheden daerby zy verbieden te hebben ofte te draghen cleyne roerkens, ofte pistoletten diemen noempt int Francoys bidets ofte muchoirs ofte andere vierstocken, wesende corter dan xxxij duymen ghegheuen tot Bruessele den laetste[n] ianuarij 1614 pdf, Placcaet van haerlieder doorluchtichste hoocheden daerby zy verbieden te hebben ofte te draghen cleyne roerkens, ofte pistoletten diemen noempt int Francoys bidets ofte muchoirs ofte andere vierstocken, wesende corter dan xxxij duymen ghegheuen tot Bruessele den laetste[n] ianuarij 1614 pdf, Placcaet van haerlieder doorluchtichste hoocheden daerby zy verbieden te hebben ofte te draghen cleyne roerkens, ofte pistoletten diemen noempt int Francoys bidets ofte muchoirs ofte andere vierstocken, wesende corter dan xxxij duymen ghegheuen tot Bruessele den laetste[n] ianuarij 1614 pdf, Placcaet van haerlieder doorluchtichte hoocheden op t'stuck vande weuerye, binnen den lande ende graef-schepe van Vlaenderen [in d. 2 mei]. pdf, Placcaet van haerlieder doorluchtichte hoocheden op t'stuck vande weuerye, binnen den lande ende graef-schepe van Vlaenderen [in d. 2 mei]. pdf, Placcaet van haerlieder doorluchtichte hoocheden op t'stuck vande weuerye, binnen den lande ende graef-schepe van Vlaenderen [in d. 2 mei]. pdf, Placcaet van heurliede doorluchtichste hoocheden op t'stuck vande dootslaghen, ende t'gone danof dependerende. Ghegheuen te Mariemont den eersten iulij, duysent zes-hondert zesthiene pdf, Placcaet van heurliede doorluchtichste hoocheden op t'stuck vande dootslaghen, ende t'gone danof dependerende. Ghegheuen te Mariemont den eersten iulij, duysent zes-hondert zesthiene pdf, Placcaet van heurliede doorluchtichste hoocheden op t'stuck vande dootslaghen, ende t'gone danof dependerende. Ghegheuen te Mariemont den eersten iulij, duysent zes-hondert zesthiene pdf, Placcaet van heurlieder hoocheden jeghens d'excessen ende desordren, die ghecommitteert worden int drucken vercoopen ende inbrenghen binnen de lande, van herwaerts-ouere van verscheyden boecken, refereynen, en[de] beelden. Ghegeuen te Brussele den 20. february, 1616 pdf, Placcaet van heurlieder hoocheden jeghens d'excessen ende desordren, die ghecommitteert worden int drucken vercoopen ende inbrenghen binnen de lande, van herwaerts-ouere van verscheyden boecken, refereynen, en[de] beelden. Ghegeuen te Brussele den 20. february, 1616 pdf, Placcaet van heurlieder hoocheden jeghens d'excessen ende desordren, die ghecommitteert worden int drucken vercoopen ende inbrenghen binnen de lande, van herwaerts-ouere van verscheyden boecken, refereynen, en[de] beelden. Ghegeuen te Brussele den 20. february, 1616 pdf, Placcaet van hevrlieder [...] hoocheden daer by sy eenen yeghelick van huerlieder ondersaeten verbieden hemlieden ter oorloghe ofte crychs-dienst in vremden landen te begheuen, sonder huerlieder expres consent, in daeten vanden 22. february, 1617 pdf, Placcaet van hevrlieder [...] hoocheden daer by sy eenen yeghelick van huerlieder ondersaeten verbieden hemlieden ter oorloghe ofte crychs-dienst in vremden landen te begheuen, sonder huerlieder expres consent, in daeten vanden 22. february, 1617 pdf, Placcaet van hevrlieder [...] hoocheden daer by sy eenen yeghelick van huerlieder ondersaeten verbieden hemlieden ter oorloghe ofte crychs-dienst in vremden landen te begheuen, sonder huerlieder expres consent, in daeten vanden 22. february, 1617 pdf, Placcaet van mijn heeren den Staten Generael [...] daer by de Spaigniaerts ende alle heure goederen, voor goede prinse verclaert worden, ende verboth gedaen wordt van die Spaigniaerden ende heure adherenten vyanden van dese landen toevoer te doenheure goederen pdf, Placcaet van mijn heeren den Staten Generael [...] daer by de Spaigniaerts ende alle heure goederen, voor goede prinse verclaert worden, ende verboth gedaen wordt van die Spaigniaerden ende heure adherenten vyanden van dese landen toevoer te doenheure goederen pdf, Placcaet van mijn heeren den Staten Generael [...] daer by de Spaigniaerts ende alle heure goederen, voor goede prinse verclaert worden, ende verboth gedaen wordt van die Spaigniaerden ende heure adherenten vyanden van dese landen toevoer te doenheure goederen pdf, Placcaet van mijnen heeren de Generale Staten, om te verhoeden alle frauden ende bedroch inde betalinghe van het recht vanden convoyen pdf, Placcaet van mijnen heeren de Generale Staten, om te verhoeden alle frauden ende bedroch inde betalinghe van het recht vanden convoyen pdf, Placcaet van mijnen heeren de Generale Staten, om te verhoeden alle frauden ende bedroch inde betalinghe van het recht vanden convoyen pdf, Placcaet van onse aldergenaedichste [...] eertzhertogen. Ghemaeckt opt collecteren van hunne hoocheden recht, d'welck zy lichten op de waeren ende coopmanschappen gaende, oft commende, nae, oft van de ghevnieerde prouincien pdf, Placcaet van onse aldergenaedichste [...] eertzhertogen. Ghemaeckt opt collecteren van hunne hoocheden recht, d'welck zy lichten op de waeren ende coopmanschappen gaende, oft commende, nae, oft van de ghevnieerde prouincien pdf, Placcaet van onse aldergenaedichste [...] eertzhertogen. Ghemaeckt opt collecteren van hunne hoocheden recht, d'welck zy lichten op de waeren ende coopmanschappen gaende, oft commende, nae, oft van de ghevnieerde prouincien pdf, Placcaet van onse Genaedigste Vrouwe, de doorluchtighste Infante (Isabella), ... Op't verbodt ende interdictie van alle communicatien, handel ende traffijck met Hollandt, Zeelandt, [...]. pdf, Placcaet van onse Genaedigste Vrouwe, de doorluchtighste Infante (Isabella), ... Op't verbodt ende interdictie van alle communicatien, handel ende traffijck met Hollandt, Zeelandt, [...]. pdf, Placcaet van onse Genaedigste Vrouwe, de doorluchtighste Infante (Isabella), ... Op't verbodt ende interdictie van alle communicatien, handel ende traffijck met Hollandt, Zeelandt, [...]. pdf, Placcaet van syne majesteyt, op t'faict van het distileren, maecken, ende verkoopen vande ghebrande-wijnen, anders gheheeten levende wateren, in date 28. ougst 1663 pdf, Placcaet van syne majesteyt, op t'faict van het distileren, maecken, ende verkoopen vande ghebrande-wijnen, anders gheheeten levende wateren, in date 28. ougst 1663 pdf, Placcaet van syne majesteyt, op t'faict van het distileren, maecken, ende verkoopen vande ghebrande-wijnen, anders gheheeten levende wateren, in date 28. ougst 1663 pdf, Placcaet van wegen S. Vorstel. Doorl. den Heere Hertogh van Nieuburg, teghen 'tgene dat den Heere Cheur-Vorst van Brandenburgh heeft laten affigeren den 13 Junij 1651 pdf, Placcaet van wegen S. Vorstel. Doorl. den Heere Hertogh van Nieuburg, teghen 'tgene dat den Heere Cheur-Vorst van Brandenburgh heeft laten affigeren den 13 Junij 1651 pdf, Placcaet van wegen S. Vorstel. Doorl. den Heere Hertogh van Nieuburg, teghen 'tgene dat den Heere Cheur-Vorst van Brandenburgh heeft laten affigeren den 13 Junij 1651 pdf, Placcaet van weghen de ridderschap, edelen, ende steden van Hollandt, ende West-Vrieslant, daer by verstaen werdt dat alle vonnissen vande houtvesterije van hondert gulden ende daer beneden, niet en sullen wesen appellabel, maer by provisie hebben executie onder cautie pdf, Placcaet van weghen de ridderschap, edelen, ende steden van Hollandt, ende West-Vrieslant, daer by verstaen werdt dat alle vonnissen vande houtvesterije van hondert gulden ende daer beneden, niet en sullen wesen appellabel, maer by provisie hebben executie onder cautie pdf, Placcaet van weghen de ridderschap, edelen, ende steden van Hollandt, ende West-Vrieslant, daer by verstaen werdt dat alle vonnissen vande houtvesterije van hondert gulden ende daer beneden, niet en sullen wesen appellabel, maer by provisie hebben executie onder cautie pdf, Placcaet van [...] Adolf Graue tho Nieuwenaer, Muers [...] stadthouder vanden lande van Utrecht, mitsgaders die Staten vanden seluen lande, teghens dautheurs ende wtgheuers van zekere valsche ende versierde vreedartikelen, die in Hollandt ende Zeelandt tot merckelyck achterdeel vande Maiesteyt van Engelandt onder die gemeynten gestroyt zijn pdf, Placcaet van [...] Adolf Graue tho Nieuwenaer, Muers [...] stadthouder vanden lande van Utrecht, mitsgaders die Staten vanden seluen lande, teghens dautheurs ende wtgheuers van zekere valsche ende versierde vreedartikelen, die in Hollandt ende Zeelandt tot merckelyck achterdeel vande Maiesteyt van Engelandt onder die gemeynten gestroyt zijn pdf, Placcaet van [...] Adolf Graue tho Nieuwenaer, Muers [...] stadthouder vanden lande van Utrecht, mitsgaders die Staten vanden seluen lande, teghens dautheurs ende wtgheuers van zekere valsche ende versierde vreedartikelen, die in Hollandt ende Zeelandt tot merckelyck achterdeel vande Maiesteyt van Engelandt onder die gemeynten gestroyt zijn pdf, Placcaet van [...] de doorl. Infante (Isabella), Op't verbodt ende interdictie van alle communicatien, handel ende traffijck met Hollandt, Zeelandt, [...]. pdf, Placcaet van [...] de doorl. Infante (Isabella), Op't verbodt ende interdictie van alle communicatien, handel ende traffijck met Hollandt, Zeelandt, [...]. pdf, Placcaet van [...] de doorl. Infante (Isabella), Op't verbodt ende interdictie van alle communicatien, handel ende traffijck met Hollandt, Zeelandt, [...]. pdf, Placcaet van [...] de Staten Gener. [...] daer by ordre gestelt wordt opt verleenen vande Paspoorten [...] Item tegen de Jesuiten ende ders. scholen : mitsg. de gene die hen begeven ter scholen inde Universit. staende onder de tirannige Heerschappie der Spaignaerden pdf, Placcaet van [...] de Staten Gener. [...] daer by ordre gestelt wordt opt verleenen vande Paspoorten [...] Item tegen de Jesuiten ende ders. scholen : mitsg. de gene die hen begeven ter scholen inde Universit. staende onder de tirannige Heerschappie der Spaignaerden pdf, Placcaet van [...] de Staten Gener. [...] daer by ordre gestelt wordt opt verleenen vande Paspoorten [...] Item tegen de Jesuiten ende ders. scholen : mitsg. de gene die hen begeven ter scholen inde Universit. staende onder de tirannige Heerschappie der Spaignaerden pdf, Placcaet van [...] de Staten Gener. [...] daer by ordre gestelt wordt opt verleenen vande Paspoorten [...] Item tegen de Jesuiten ende derselver scholen : mitsgaders de gene die hen begeven ter scholen inde Universiteyten staende onder de tirannige Heerschappie der Spaignaerden pdf, Placcaet van [...] de Staten Gener. [...] daer by ordre gestelt wordt opt verleenen vande Paspoorten [...] Item tegen de Jesuiten ende derselver scholen : mitsgaders de gene die hen begeven ter scholen inde Universiteyten staende onder de tirannige Heerschappie der Spaignaerden pdf, Placcaet van [...] de Staten Gener. [...] daer by ordre gestelt wordt opt verleenen vande Paspoorten [...] Item tegen de Jesuiten ende derselver scholen : mitsgaders de gene die hen begeven ter scholen inde Universiteyten staende onder de tirannige Heerschappie der Spaignaerden pdf, Placcaet van [...] den Hertoghe (van Anjou). Daer mede verboden wordt, eenich toevoer den vyanden ofte heuren adherenten te doen, oft wt de steden ende plaetsen by hen gheoccupeert, eenighe goeden [...] herwarts-ouer te brenghen [...]. pdf, Placcaet van [...] den Hertoghe (van Anjou). Daer mede verboden wordt, eenich toevoer den vyanden ofte heuren adherenten te doen, oft wt de steden ende plaetsen by hen gheoccupeert, eenighe goeden [...] herwarts-ouer te brenghen [...]. pdf, Placcaet van [...] den Hertoghe (van Anjou). Daer mede verboden wordt, eenich toevoer den vyanden ofte heuren adherenten te doen, oft wt de steden ende plaetsen by hen gheoccupeert, eenighe goeden [...] herwarts-ouer te brenghen [...]. pdf, Placcaet vande ... Die Staten Generael der Vereen. Nederl., teghens het inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroyen van alderhande argerlijcke ende seditieuse boecxkens, liedekens etc. Ende waer nae alle druckers hen voort-aen sullen hebben te reguleren pdf, Placcaet vande ... Die Staten Generael der Vereen. Nederl., teghens het inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroyen van alderhande argerlijcke ende seditieuse boecxkens, liedekens etc. Ende waer nae alle druckers hen voort-aen sullen hebben te reguleren pdf, Placcaet vande ... Die Staten Generael der Vereen. Nederl., teghens het inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroyen van alderhande argerlijcke ende seditieuse boecxkens, liedekens etc. Ende waer nae alle druckers hen voort-aen sullen hebben te reguleren pdf, Placcaet vande ... staten generael ... daer by den koopluyden ende ingesetenen deser landen, verboden werdt, niet te mogen verseeckeren oft asseureren op goederen, koopmanschappen oft schepen, toe-behoorende de subjecten vanden koning van Spaengien ende andere vyanden deser landen pdf, Placcaet vande ... staten generael ... daer by den koopluyden ende ingesetenen deser landen, verboden werdt, niet te mogen verseeckeren oft asseureren op goederen, koopmanschappen oft schepen, toe-behoorende de subjecten vanden koning van Spaengien ende andere vyanden deser landen pdf, Placcaet vande ... staten generael ... daer by den koopluyden ende ingesetenen deser landen, verboden werdt, niet te mogen verseeckeren oft asseureren op goederen, koopmanschappen oft schepen, toe-behoorende de subjecten vanden koning van Spaengien ende andere vyanden deser landen pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... Daerby alle inghesetenen derselver landen ... scherpelijck verboden wert, de gebannen personen, begrepen inde gevoegde sententien, gepronuncieert binnen Vtrecht inde maenden van mey ende december 1611, ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... Daerby alle inghesetenen derselver landen ... scherpelijck verboden wert, de gebannen personen, begrepen inde gevoegde sententien, gepronuncieert binnen Vtrecht inde maenden van mey ende december 1611, ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... Daerby alle inghesetenen derselver landen ... scherpelijck verboden wert, de gebannen personen, begrepen inde gevoegde sententien, gepronuncieert binnen Vtrecht inde maenden van mey ende december 1611, ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... daerby hare H. M. van nieuws verbieden uyt de ... Vereen. Provintien naer de Naebuerighe Landen of Munten te voeren, brenghen oft seynden eenighe Materialen van Gout ofte Silver ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... daerby hare H. M. van nieuws verbieden uyt de ... Vereen. Provintien naer de Naebuerighe Landen of Munten te voeren, brenghen oft seynden eenighe Materialen van Gout ofte Silver ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... daerby hare H. M. van nieuws verbieden uyt de ... Vereen. Provintien naer de Naebuerighe Landen of Munten te voeren, brenghen oft seynden eenighe Materialen van Gout ofte Silver ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... tegens het maecken, in-brengen, Drucken, verkoopen ofte stroyen van alderhande argerlicke ende seditieuse Boecxkens, Liedekens ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... tegens het maecken, in-brengen, Drucken, verkoopen ofte stroyen van alderhande argerlicke ende seditieuse Boecxkens, Liedekens ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... tegens het maecken, in-brengen, Drucken, verkoopen ofte stroyen van alderhande argerlicke ende seditieuse Boecxkens, Liedekens ... pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... teghens seecker frameux Bouck ofte Libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot gheintituleert Verantwoordinge vande wettelijcke Regieringe pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... teghens seecker frameux Bouck ofte Libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot gheintituleert Verantwoordinge vande wettelijcke Regieringe pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... teghens seecker frameux Bouck ofte Libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot gheintituleert Verantwoordinge vande wettelijcke Regieringe pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... tot naerichtinge voor de Schippers der Coopvaerdye-Schepen inde voorsz. Landen t'huys hoorende in 't passeren vanden Orisont ende Belt respective pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... tot naerichtinge voor de Schippers der Coopvaerdye-Schepen inde voorsz. Landen t'huys hoorende in 't passeren vanden Orisont ende Belt respective pdf, Placcaet vande ... Staten Generael ... tot naerichtinge voor de Schippers der Coopvaerdye-Schepen inde voorsz. Landen t'huys hoorende in 't passeren vanden Orisont ende Belt respective pdf, Placcaet Vande ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, inhoudende verboth dat geene Jesuijten, priesters, papen, monicken, of andere geordende persoonen vande Roomsche gesinden, in dese landen en sullen mogen komen ofte verblijven, etc. Vorder dat niemant eenighe conventiculen der papisten sal mogen frequenteren, ofte eenighe pauselicke superstitien exerceren, noch oock geene kinderen ter schoole te senden of le leggen in eenighe steden, plaetsen, vniversiteyten, of schoolen, onder 't gebiedt v pdf, Placcaet Vande ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, inhoudende verboth dat geene Jesuijten, priesters, papen, monicken, of andere geordende persoonen vande Roomsche gesinden, in dese landen en sullen mogen komen ofte verblijven, etc. Vorder dat niemant eenighe conventiculen der papisten sal mogen frequenteren, ofte eenighe pauselicke superstitien exerceren, noch oock geene kinderen ter schoole te senden of le leggen in eenighe steden, plaetsen, vniversiteyten, of schoolen, onder 't gebiedt v pdf, Placcaet Vande ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, inhoudende verboth dat geene Jesuijten, priesters, papen, monicken, of andere geordende persoonen vande Roomsche gesinden, in dese landen en sullen mogen komen ofte verblijven, etc. Vorder dat niemant eenighe conventiculen der papisten sal mogen frequenteren, ofte eenighe pauselicke superstitien exerceren, noch oock geene kinderen ter schoole te senden of le leggen in eenighe steden, plaetsen, vniversiteyten, of schoolen, onder 't gebiedt v pdf, Placcaet vande aerts-hertogen aengaende de prijs ... pdf, Placcaet vande aerts-hertogen aengaende de prijs ... pdf, Placcaet vande aerts-hertogen aengaende de prijs ... pdf, Placcaet vande clinghen, van weghen ... Mauritz, prince van Orangien ... [in d. 21 mei 1623]. pdf, Placcaet vande clinghen, van weghen ... Mauritz, prince van Orangien ... [in d. 21 mei 1623]. pdf, Placcaet vande clinghen, van weghen ... Mauritz, prince van Orangien ... [in d. 21 mei 1623]. pdf, Placcaet vande Coninclijcke Mayesteyt beroerende timpetreren van requesten ciuile [...] Gerechte vander plaetsen pdf, Placcaet vande Coninclijcke Mayesteyt beroerende timpetreren van requesten ciuile [...] Gerechte vander plaetsen pdf, Placcaet vande Coninclijcke Mayesteyt beroerende timpetreren van requesten ciuile [...] Gerechte vander plaetsen pdf, Placcaet vande doorluchtige ende hoogh-moghende heeren Staten Generael, op 't stuck vant verkoopen ende transporteren van actien inde Oost ende West Indische Compagnien, daer by een yder geinterdiceert ende verboden werdt, inde selve compagnien egenne actien te mogen verkoopen, ten ware syluyden de selve actien effectuelijck [...] zijn herederende [...]. pdf, Placcaet vande doorluchtige ende hoogh-moghende heeren Staten Generael, op 't stuck vant verkoopen ende transporteren van actien inde Oost ende West Indische Compagnien, daer by een yder geinterdiceert ende verboden werdt, inde selve compagnien egenne actien te mogen verkoopen, ten ware syluyden de selve actien effectuelijck [...] zijn herederende [...]. pdf, Placcaet vande doorluchtige ende hoogh-moghende heeren Staten Generael, op 't stuck vant verkoopen ende transporteren van actien inde Oost ende West Indische Compagnien, daer by een yder geinterdiceert ende verboden werdt, inde selve compagnien egenne actien te mogen verkoopen, ten ware syluyden de selve actien effectuelijck [...] zijn herederende [...]. pdf, Placcaet vande doorluchtighe, ... die staten generael der vrye vereenighde Nederlanden, daer by verboden wordt het brenghen inde selve landen, van eenige poederen, van peper, noten, macis, ofte van eenige andere specerijen pdf, Placcaet vande doorluchtighe, ... die staten generael der vrye vereenighde Nederlanden, daer by verboden wordt het brenghen inde selve landen, van eenige poederen, van peper, noten, macis, ofte van eenige andere specerijen pdf, Placcaet vande doorluchtighe, ... die staten generael der vrye vereenighde Nederlanden, daer by verboden wordt het brenghen inde selve landen, van eenige poederen, van peper, noten, macis, ofte van eenige andere specerijen pdf, Placcaet vande E: mog: Heeren staten S'lants van Utrecht, nopende die ontgrondinghe vande Veen-landen pdf, Placcaet vande E: mog: Heeren staten S'lants van Utrecht, nopende die ontgrondinghe vande Veen-landen pdf, Placcaet vande E: mog: Heeren staten S'lants van Utrecht, nopende die ontgrondinghe vande Veen-landen pdf, Placcaet vande Ed. Mog. Heeren Staten 's Landts van Utrecht : tegens verscheydene latiterende persoonen, die men verneempt dat onder anderen bevonden worden te zijn mede-beleyders, ende aen-drijvers vande ontdeckte seer grouwelicke, ende schandedlijcke [sic] conspiratie tegens den Staet, ende welvaren vant Lande, ende andere die daer mede beschuldicht worden : Mitsgaders tegens de wt-gewesene, ende wt-geleyde predicanten, [...]. pdf, Placcaet vande Ed. Mog. Heeren Staten 's Landts van Utrecht : tegens verscheydene latiterende persoonen, die men verneempt dat onder anderen bevonden worden te zijn mede-beleyders, ende aen-drijvers vande ontdeckte seer grouwelicke, ende schandedlijcke [sic] conspiratie tegens den Staet, ende welvaren vant Lande, ende andere die daer mede beschuldicht worden : Mitsgaders tegens de wt-gewesene, ende wt-geleyde predicanten, [...]. pdf, Placcaet vande Ed. Mog. Heeren Staten 's Landts van Utrecht : tegens verscheydene latiterende persoonen, die men verneempt dat onder anderen bevonden worden te zijn mede-beleyders, ende aen-drijvers vande ontdeckte seer grouwelicke, ende schandedlijcke [sic] conspiratie tegens den Staet, ende welvaren vant Lande, ende andere die daer mede beschuldicht worden : Mitsgaders tegens de wt-gewesene, ende wt-geleyde predicanten, [...]. pdf, Placcaet Vande Ed: Mo: Heeren Staten 'sLandts van Utrecht: Tegens Verscheydene latiterende Persoonen, die men verneempt dat onder anderen bevonden worden te zijn mede-beleyders, ende aen-drijvers vande ontdeckte seer grouwelicke, ende schandelijcke Conspiratie teghens den staet, ... pdf, Placcaet Vande Ed: Mo: Heeren Staten 'sLandts van Utrecht: Tegens Verscheydene latiterende Persoonen, die men verneempt dat onder anderen bevonden worden te zijn mede-beleyders, ende aen-drijvers vande ontdeckte seer grouwelicke, ende schandelijcke Conspiratie teghens den staet, ... pdf, Placcaet Vande Ed: Mo: Heeren Staten 'sLandts van Utrecht: Tegens Verscheydene latiterende Persoonen, die men verneempt dat onder anderen bevonden worden te zijn mede-beleyders, ende aen-drijvers vande ontdeckte seer grouwelicke, ende schandelijcke Conspiratie teghens den staet, ... pdf, Placcaet vande ed: mo: heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: inne-houdende dat gheene schippers, stuyrluyden ende andere te water ghevangen werdende, voor schip ende goet eenigh rantsoen mogen belooven tot laste vande reeders ofte eyghenaers pdf, Placcaet vande ed: mo: heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: inne-houdende dat gheene schippers, stuyrluyden ende andere te water ghevangen werdende, voor schip ende goet eenigh rantsoen mogen belooven tot laste vande reeders ofte eyghenaers pdf, Placcaet vande ed: mo: heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: inne-houdende dat gheene schippers, stuyrluyden ende andere te water ghevangen werdende, voor schip ende goet eenigh rantsoen mogen belooven tot laste vande reeders ofte eyghenaers pdf, Placcaet Vande Edele, Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, daer op binnen den selven Landen geheven sal worden het middel van 't kleyne Seghel pdf, Placcaet Vande Edele, Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, daer op binnen den selven Landen geheven sal worden het middel van 't kleyne Seghel pdf, Placcaet Vande Edele, Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, daer op binnen den selven Landen geheven sal worden het middel van 't kleyne Seghel pdf, Placcaet vande eerts-hertoghen aengaende den prijs ende eualuatie vande nieuvve siluere stucken, die heure hoocheden tegenvvoordelyck doen slaen met hennen slage, title ende vvapen : Eensamentlyck opte stricte onderhoudinghe vanden prys van allen andere silueren munte toeghelaeten byde leste ordinantie van vvylen zyne Mateyt hoochloffelijcker memorie pdf, Placcaet vande eerts-hertoghen aengaende den prijs ende eualuatie vande nieuvve siluere stucken, die heure hoocheden tegenvvoordelyck doen slaen met hennen slage, title ende vvapen : Eensamentlyck opte stricte onderhoudinghe vanden prys van allen andere silueren munte toeghelaeten byde leste ordinantie van vvylen zyne Mateyt hoochloffelijcker memorie pdf, Placcaet vande eerts-hertoghen aengaende den prijs ende eualuatie vande nieuvve siluere stucken, die heure hoocheden tegenvvoordelyck doen slaen met hennen slage, title ende vvapen : Eensamentlyck opte stricte onderhoudinghe vanden prys van allen andere silueren munte toeghelaeten byde leste ordinantie van vvylen zyne Mateyt hoochloffelijcker memorie pdf, Placcaet vande Eertshertogen onse Souvereyne Princen pdf, Placcaet vande Eertshertogen onse Souvereyne Princen pdf, Placcaet vande Eertshertogen onse Souvereyne Princen pdf, Placcaet vande eertshertoghen ... cleene quantiteyt eenighe wolle ofte vlas, touw ... pdf, Placcaet vande eertshertoghen ... cleene quantiteyt eenighe wolle ofte vlas, touw ... pdf, Placcaet vande eertshertoghen ... cleene quantiteyt eenighe wolle ofte vlas, touw ... pdf, Placcaet vande Eertshertoghen ... opt faict vander minte en prijs vande nieuwe specien van Goude en Zilvere ... pdf, Placcaet vande Eertshertoghen ... opt faict vander minte en prijs vande nieuwe specien van Goude en Zilvere ... pdf, Placcaet vande Eertshertoghen ... opt faict vander minte en prijs vande nieuwe specien van Goude en Zilvere ... pdf, Placcaet vande Eertshertoghen ... Verbiedende op een nieuw het innebrenghen, mitsgaders het wtgheuen herwaertsouere vande Munten gheslaeghen byde gherebelleerde Prouincien enz pdf, Placcaet vande Eertshertoghen ... Verbiedende op een nieuw het innebrenghen, mitsgaders het wtgheuen herwaertsouere vande Munten gheslaeghen byde gherebelleerde Prouincien enz pdf, Placcaet vande Eertshertoghen ... Verbiedende op een nieuw het innebrenghen, mitsgaders het wtgheuen herwaertsouere vande Munten gheslaeghen byde gherebelleerde Prouincien enz pdf, Placcaet vande Eertshertoghen, soo op de revocatie van sekere voorgaende Placcaet vanden 5. Aprilis 1603 aengaende den Coopmans-handel van Spaignien, als nopende t'ghene sijne Majesteyt alsnv heeft geresolueert belanghende den seluen Coopmans-handel pdf, Placcaet vande Eertshertoghen, soo op de revocatie van sekere voorgaende Placcaet vanden 5. Aprilis 1603 aengaende den Coopmans-handel van Spaignien, als nopende t'ghene sijne Majesteyt alsnv heeft geresolueert belanghende den seluen Coopmans-handel pdf, Placcaet vande Eertshertoghen, soo op de revocatie van sekere voorgaende Placcaet vanden 5. Aprilis 1603 aengaende den Coopmans-handel van Spaignien, als nopende t'ghene sijne Majesteyt alsnv heeft geresolueert belanghende den seluen Coopmans-handel pdf, Placcaet vande eertz-hertogen ... ghemaeckt teghen de beroepinghen tot vechten, by vorme van duel pdf, Placcaet vande eertz-hertogen ... ghemaeckt teghen de beroepinghen tot vechten, by vorme van duel pdf, Placcaet vande eertz-hertogen ... ghemaeckt teghen de beroepinghen tot vechten, by vorme van duel pdf, Placcaet vande eertz-hertogen [...] daer by zy verbieden den ganck, loop ende uytgheuen van oorden ende alle andere munte van coper niet ghemunt inde munten van heurlieder hoocheden en[de] onder heurlieder namen en[de] wapenen, ghegheuen tot Mariemont den xxix. october, 1609 pdf, Placcaet vande eertz-hertogen [...] daer by zy verbieden den ganck, loop ende uytgheuen van oorden ende alle andere munte van coper niet ghemunt inde munten van heurlieder hoocheden en[de] onder heurlieder namen en[de] wapenen, ghegheuen tot Mariemont den xxix. october, 1609 pdf, Placcaet vande eertz-hertogen [...] daer by zy verbieden den ganck, loop ende uytgheuen van oorden ende alle andere munte van coper niet ghemunt inde munten van heurlieder hoocheden en[de] onder heurlieder namen en[de] wapenen, ghegheuen tot Mariemont den xxix. october, 1609 pdf, Placcaet vande Eertz-hertoghen ... Goude en eilvere munte pdf, Placcaet vande Eertz-hertoghen ... Goude en eilvere munte pdf, Placcaet vande Eertz-hertoghen ... Goude en eilvere munte pdf, Placcaet vande eertz-hertoghen ... verbiedende het innebrenghen van eenighe rouwe zijden, gereedt ofte gheverft zijnde, commende vvt eenighe landen oft provincien buyten hunne ghehoorsaemheyt: behalven de ghene commende van spaignien ende van Italien pdf, Placcaet vande eertz-hertoghen ... verbiedende het innebrenghen van eenighe rouwe zijden, gereedt ofte gheverft zijnde, commende vvt eenighe landen oft provincien buyten hunne ghehoorsaemheyt: behalven de ghene commende van spaignien ende van Italien pdf, Placcaet vande eertz-hertoghen ... verbiedende het innebrenghen van eenighe rouwe zijden, gereedt ofte gheverft zijnde, commende vvt eenighe landen oft provincien buyten hunne ghehoorsaemheyt: behalven de ghene commende van spaignien ende van Italien pdf, Placcaet vande eertzhertogen onse ghenaedichste Heeren ende Princen. Om te behouden de hant-wercken, besondere van Laeckenen, Sayetten ende alle andere wercken, van ghelijcke qualiteyt, midts-gaders de stoffen, daer toe noodich wesende pdf, Placcaet vande eertzhertogen onse ghenaedichste Heeren ende Princen. Om te behouden de hant-wercken, besondere van Laeckenen, Sayetten ende alle andere wercken, van ghelijcke qualiteyt, midts-gaders de stoffen, daer toe noodich wesende pdf, Placcaet vande eertzhertogen onse ghenaedichste Heeren ende Princen. Om te behouden de hant-wercken, besondere van Laeckenen, Sayetten ende alle andere wercken, van ghelijcke qualiteyt, midts-gaders de stoffen, daer toe noodich wesende pdf, Placcaet vande eertzhertogen [...] verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaeten als andere, doen ende gebrucken tot verachtinge van onse heylige catholijcke, apostolijcke, Roomsche religie pdf, Placcaet vande eertzhertogen [...] verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaeten als andere, doen ende gebrucken tot verachtinge van onse heylige catholijcke, apostolijcke, Roomsche religie pdf, Placcaet vande eertzhertogen [...] verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaeten als andere, doen ende gebrucken tot verachtinge van onse heylige catholijcke, apostolijcke, Roomsche religie pdf, Placcaet vande Eertzhertoghen ... verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaten als andere, doen ende gebrucken [sic] tot verachtinge van onse Heylige Catholijke Roomsche Religie pdf, Placcaet vande Eertzhertoghen ... verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaten als andere, doen ende gebrucken [sic] tot verachtinge van onse Heylige Catholijke Roomsche Religie pdf, Placcaet vande Eertzhertoghen ... verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaten als andere, doen ende gebrucken [sic] tot verachtinge van onse Heylige Catholijke Roomsche Religie pdf, Placcaet Vande Eertzhertoghen onse Alder-Ghenadichste Heeren ende Princen, verbiedende de schandalen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaten als andere doen ende ghebruycken tot verachtinge van onse Heylige Catholijcke Apostolijcke Roomsche Religie pdf, Placcaet Vande Eertzhertoghen onse Alder-Ghenadichste Heeren ende Princen, verbiedende de schandalen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaten als andere doen ende ghebruycken tot verachtinge van onse Heylige Catholijcke Apostolijcke Roomsche Religie pdf, Placcaet Vande Eertzhertoghen onse Alder-Ghenadichste Heeren ende Princen, verbiedende de schandalen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaten als andere doen ende ghebruycken tot verachtinge van onse Heylige Catholijcke Apostolijcke Roomsche Religie pdf, Placcaet vande eertzhertoghen onse genadichste Heeren ende Princen, om te verhueden allen abuysen, bedroch ande verswijginghen, van t'recht d'welck ghelicht wort herwaerts overe op die Alluynen ... pdf, Placcaet vande eertzhertoghen onse genadichste Heeren ende Princen, om te verhueden allen abuysen, bedroch ande verswijginghen, van t'recht d'welck ghelicht wort herwaerts overe op die Alluynen ... pdf, Placcaet vande eertzhertoghen onse genadichste Heeren ende Princen, om te verhueden allen abuysen, bedroch ande verswijginghen, van t'recht d'welck ghelicht wort herwaerts overe op die Alluynen ... pdf, Placcaet vande Eertzhertoghen [...] verbiedende de schandalen [...] (in d. 31 Dec. 1609) Item Placcaet [...] over de ghemuyteneerde soldaten, ghepubliceert den 12 Decembris Item Ordonnantie [...] tegen het disputeren ende debatteren ter saecke vande Religie (in d. 13 July). pdf, Placcaet vande Eertzhertoghen [...] verbiedende de schandalen [...] (in d. 31 Dec. 1609) Item Placcaet [...] over de ghemuyteneerde soldaten, ghepubliceert den 12 Decembris Item Ordonnantie [...] tegen het disputeren ende debatteren ter saecke vande Religie (in d. 13 July). pdf, Placcaet vande Eertzhertoghen [...] verbiedende de schandalen [...] (in d. 31 Dec. 1609) Item Placcaet [...] over de ghemuyteneerde soldaten, ghepubliceert den 12 Decembris Item Ordonnantie [...] tegen het disputeren ende debatteren ter saecke vande Religie (in d. 13 July). pdf, Placcaet vande Ert-Hertoghen, op stuck vande Vischerie lancx de Costen ende Stroom vande zee binnen Vlaendren pdf, Placcaet vande Ert-Hertoghen, op stuck vande Vischerie lancx de Costen ende Stroom vande zee binnen Vlaendren pdf, Placcaet vande Ert-Hertoghen, op stuck vande Vischerie lancx de Costen ende Stroom vande zee binnen Vlaendren pdf, http://3d8.tremble.us pdf, http://3qe.tremble.us pdf, http://31u.tremble.us pdf, http://1nl.tremble.us pdf, http://2p.tremble.us pdf, http://3vn.tremble.us pdf, http://e0.tremble.us pdf, http://xp.tremble.us pdf, http://vk.tremble.us pdf, http://3v0.tremble.us pdf, http://3nh.tremble.us pdf, http://405.tremble.us pdf, http://4ek.tremble.us pdf, http://uw.tremble.us pdf, http://2p8.tremble.us pdf, http://2yo.tremble.us pdf, http://4by.tremble.us pdf, http://1l8.tremble.us pdf, http://1v5.tremble.us pdf, http://sv.tremble.us pdf, http://6n.tremble.us pdf, http://1w7.tremble.us pdf, http://29x.tremble.us pdf, http://qf.tremble.us pdf, http://25k.tremble.us pdf, http://2qw.tremble.us pdf, http://2f2.tremble.us pdf, http://4rf.tremble.us pdf, http://e9.tremble.us pdf, http://3og.tremble.us pdf,

Page 1, Page 2, Page 3, Page 4, Page 5, Page 6, Page 7, Page 8, Page 9, Page 10, Page 11, Page 12, Page 13, Page 14, Page 15, Page 16, Page 17, Page 18, Page 19, Page 20, Page 21, Page 22, Page 23, Page 24, Page 25, Page 26, Page 27, Page 28, Page 29, Page 30, Page 31, Page 32, Page 33, Page 34, Page 35, Page 36, Page 37, Page 38, Page 39, Page 40, Page 41, Page 42, Page 43, Page 44, Page 45, Page 46, Page 47, Page 48, Page 49, Page 50, Page 51, Page 52, Page 53, Page 54, Page 55, Page 56, Page 57, Page 58, Page 59, Page 60, Page 61, Page 62, Page 63, Page 64, Page 65, Page 66, Page 67, Page 68, Page 69, Page 70, Page 71, Page 72, Page 73, Page 74, Page 75, Page 76, Page 77, Page 78, Page 79, Page 80, Page 81, Page 82, Page 83, Page 84, Page 85, Page 86, Page 87, Page 88, Page 89, Page 90, Page 91, Page 92, Page 93, Page 94, Page 95, Page 96, Page 97, Page 98, Page 99, Page 100, allpdfebooks.com, sepulcher.us, nestling.us, discrepancy.us, wrongly.us, indistinct.us, sloping.us, lukewarm.us, temporize.us, surcease.us, odour.us, reprehend.us, syntactical.us, tenuous.us, immunoglobulin.us, unpleasant.us, overwrought.us, pious.us, slipshod.us, psychotic.us, tentatively.us, Sitemap