PDF eBooks Online Free Download | Page 73

PDF 73 PDF eBooks Online Free Download

Placcaet byden welcken alle comissien vande vrybuyters wedercopen ende ghecasseert zijn ... pdf, Placcaet byden welcken alle comissien vande vrybuyters wedercopen ende ghecasseert zijn ... pdf, Placcaet byden welcken alle comissien vande vrybuyters wedercopen ende ghecasseert zijn ... pdf, Placcaet byden welcken alle commissien vande vrybuyters wedereopen ende ghecasseert zijn ende verboden is eenichsins te gaen vrybuyten ... pdf, Placcaet byden welcken alle commissien vande vrybuyters wedereopen ende ghecasseert zijn ende verboden is eenichsins te gaen vrybuyten ... pdf, Placcaet byden welcken alle commissien vande vrybuyters wedereopen ende ghecasseert zijn ende verboden is eenichsins te gaen vrybuyten ... pdf, Placcaet byden welcken alle goed coopmanschap ende waerren gheconfisquiert verbeurt ende van goeden pryse worden verclaert dat naer onze vyanden ende rebellen ghevoert werdt ... pdf, Placcaet byden welcken alle goed coopmanschap ende waerren gheconfisquiert verbeurt ende van goeden pryse worden verclaert dat naer onze vyanden ende rebellen ghevoert werdt ... pdf, Placcaet byden welcken alle goed coopmanschap ende waerren gheconfisquiert verbeurt ende van goeden pryse worden verclaert dat naer onze vyanden ende rebellen ghevoert werdt ... pdf, Placcaet byden welcken alle goeden, waeren ende coopmanschepen inden rooff van Antwerpen gheplundert ofte ghepilleert wederomme gheheest ende vervolght zullen moghen werden ... pdf, Placcaet byden welcken alle goeden, waeren ende coopmanschepen inden rooff van Antwerpen gheplundert ofte ghepilleert wederomme gheheest ende vervolght zullen moghen werden ... pdf, Placcaet byden welcken alle goeden, waeren ende coopmanschepen inden rooff van Antwerpen gheplundert ofte ghepilleert wederomme gheheest ende vervolght zullen moghen werden ... pdf, Placcaet byden welcken alle officiers ende wethouders binnen den Ghendtsche quartiere bevolen werdt terstont met den clopslaghe te doen vergaderen alle weerbare mannen ... pdf, Placcaet byden welcken alle officiers ende wethouders binnen den Ghendtsche quartiere bevolen werdt terstont met den clopslaghe te doen vergaderen alle weerbare mannen ... pdf, Placcaet byden welcken alle officiers ende wethouders binnen den Ghendtsche quartiere bevolen werdt terstont met den clopslaghe te doen vergaderen alle weerbare mannen ... pdf, Placcaet byden welcken alle rechtere, officiers, greffiers, notarissen ende andere publijcke ende privee persoone bevolen werdt de vernieuwinghe vanden datum des jaers altijts te doene op den eersten dach van januario ... pdf, Placcaet byden welcken alle rechtere, officiers, greffiers, notarissen ende andere publijcke ende privee persoone bevolen werdt de vernieuwinghe vanden datum des jaers altijts te doene op den eersten dach van januario ... pdf, Placcaet byden welcken alle rechtere, officiers, greffiers, notarissen ende andere publijcke ende privee persoone bevolen werdt de vernieuwinghe vanden datum des jaers altijts te doene op den eersten dach van januario ... pdf, Placcaet byden welcken alle uytbuyters anderwaect ende op een nieu ghedeladuoyeert ende ghecasseert zijn ... pdf, Placcaet byden welcken alle uytbuyters anderwaect ende op een nieu ghedeladuoyeert ende ghecasseert zijn ... pdf, Placcaet byden welcken alle uytbuyters anderwaect ende op een nieu ghedeladuoyeert ende ghecasseert zijn ... pdf, Placcaet byden welcken allen coopliede, vivandiers, provandiers, taverniers, herberghiers, cabarettiers ende allen anderen, hemlieden met ghelijcken handel gheneerende, gheboden wet te voeren inden Legher alle marmeren van dictuaillen, Provanden, fouragien ende anders aldaer van noode wesende ... pdf, Placcaet byden welcken allen coopliede, vivandiers, provandiers, taverniers, herberghiers, cabarettiers ende allen anderen, hemlieden met ghelijcken handel gheneerende, gheboden wet te voeren inden Legher alle marmeren van dictuaillen, Provanden, fouragien ende anders aldaer van noode wesende ... pdf, Placcaet byden welcken allen coopliede, vivandiers, provandiers, taverniers, herberghiers, cabarettiers ende allen anderen, hemlieden met ghelijcken handel gheneerende, gheboden wet te voeren inden Legher alle marmeren van dictuaillen, Provanden, fouragien ende anders aldaer van noode wesende ... pdf, Placcaet byden welcken allen cooplieden van herwaertsovere verboden werdt te ùoghen gaen coopen, halen ofteherwaertsover bringhen eenighe wunen uut Vranckrijcke ... pdf, Placcaet byden welcken allen cooplieden van herwaertsovere verboden werdt te ùoghen gaen coopen, halen ofteherwaertsover bringhen eenighe wunen uut Vranckrijcke ... pdf, Placcaet byden welcken allen cooplieden van herwaertsovere verboden werdt te ùoghen gaen coopen, halen ofteherwaertsover bringhen eenighe wunen uut Vranckrijcke ... pdf, Placcaet byden welcken allen cooplieden, vivandiers, cabarettiers ende allen anderen ... pdf, Placcaet byden welcken allen cooplieden, vivandiers, cabarettiers ende allen anderen ... pdf, Placcaet byden welcken allen cooplieden, vivandiers, cabarettiers ende allen anderen ... pdf, Placcaet byden welcken allen kooplieden, capiteynen, knechten ende soldaten (zo te voet als te peerde) verboden wert eenighen overlast, schade, plunderinghe oft andere schandalisatie te doen pdf, Placcaet byden welcken allen kooplieden, capiteynen, knechten ende soldaten (zo te voet als te peerde) verboden wert eenighen overlast, schade, plunderinghe oft andere schandalisatie te doen pdf, Placcaet byden welcken allen kooplieden, capiteynen, knechten ende soldaten (zo te voet als te peerde) verboden wert eenighen overlast, schade, plunderinghe oft andere schandalisatie te doen pdf, Placcaet byden welcken allen magistraten, colledgien van wetten, kerken, capittelen, guldens, collegien ende compaignyen bevolen werdt binnen acht daghen naer de publicatie van desen over te bringhene alle goude, zilvere ketenen ... pdf, Placcaet byden welcken allen magistraten, colledgien van wetten, kerken, capittelen, guldens, collegien ende compaignyen bevolen werdt binnen acht daghen naer de publicatie van desen over te bringhene alle goude, zilvere ketenen ... pdf, Placcaet byden welcken allen magistraten, colledgien van wetten, kerken, capittelen, guldens, collegien ende compaignyen bevolen werdt binnen acht daghen naer de publicatie van desen over te bringhene alle goude, zilvere ketenen ... pdf, Placcaet byden welcken allen officiers ende wethouders binnen de Ghendtsche quartiere, beuolen werdt terstont met den clopslaghe te doen vergaderen alle weerbare mannen. Van ghelycken dat alle de clocken van de prochyekercken, cloosters ende abdyen, te platte Lande, ghebrocht werden in de naeste stede. Voorts oock generalicken alle t' graen, morwe ende hart, ghedorschen ende onghedorschen, ghebrocht werden in de naeste stede. Voorts oock generalicken alle 't graen, morwe ende hart, ghedorschen ende pdf, Placcaet byden welcken allen officiers ende wethouders binnen de Ghendtsche quartiere, beuolen werdt terstont met den clopslaghe te doen vergaderen alle weerbare mannen. Van ghelycken dat alle de clocken van de prochyekercken, cloosters ende abdyen, te platte Lande, ghebrocht werden in de naeste stede. Voorts oock generalicken alle t' graen, morwe ende hart, ghedorschen ende onghedorschen, ghebrocht werden in de naeste stede. Voorts oock generalicken alle 't graen, morwe ende hart, ghedorschen ende pdf, Placcaet byden welcken allen officiers ende wethouders binnen de Ghendtsche quartiere, beuolen werdt terstont met den clopslaghe te doen vergaderen alle weerbare mannen. Van ghelycken dat alle de clocken van de prochyekercken, cloosters ende abdyen, te platte Lande, ghebrocht werden in de naeste stede. Voorts oock generalicken alle t' graen, morwe ende hart, ghedorschen ende onghedorschen, ghebrocht werden in de naeste stede. Voorts oock generalicken alle 't graen, morwe ende hart, ghedorschen ende pdf, Placcaet byden welcken anderwaert ghecasseert wordden de commissien vande vrybuyters ... pdf, Placcaet byden welcken anderwaert ghecasseert wordden de commissien vande vrybuyters ... pdf, Placcaet byden welcken anderwaert ghecasseert wordden de commissien vande vrybuyters ... pdf, Placcaet byden welcken eenen yeghelicken belast ende bevolen werdt van stonden an ofte emmers binnen eender maent naer den publicatie van delen al heurlieder graen dat zy ten platten lande moghen hebben doen uut dersschen ende bringhen inde naerste besloten steden ... pdf, Placcaet byden welcken eenen yeghelicken belast ende bevolen werdt van stonden an ofte emmers binnen eender maent naer den publicatie van delen al heurlieder graen dat zy ten platten lande moghen hebben doen uut dersschen ende bringhen inde naerste besloten steden ... pdf, Placcaet byden welcken eenen yeghelicken belast ende bevolen werdt van stonden an ofte emmers binnen eender maent naer den publicatie van delen al heurlieder graen dat zy ten platten lande moghen hebben doen uut dersschen ende bringhen inde naerste besloten steden ... pdf, Placcaet byden welcken eenen yeghelicken van nieuws verboden wordt uyt te vare ofte in te commene va Zeelandt veur de havene vander Sluys ende tSas van Ghendt ... pdf, Placcaet byden welcken eenen yeghelicken van nieuws verboden wordt uyt te vare ofte in te commene va Zeelandt veur de havene vander Sluys ende tSas van Ghendt ... pdf, Placcaet byden welcken eenen yeghelicken van nieuws verboden wordt uyt te vare ofte in te commene va Zeelandt veur de havene vander Sluys ende tSas van Ghendt ... pdf, Placcaet byden welcken eenenyeghelijcken zo inlanders als vremde verdoben wort eenichderande graen in specien ofte ghemalen van wat qualiteit die zijn te vueren buyten lande van hewertsovere ... pdf, Placcaet byden welcken eenenyeghelijcken zo inlanders als vremde verdoben wort eenichderande graen in specien ofte ghemalen van wat qualiteit die zijn te vueren buyten lande van hewertsovere ... pdf, Placcaet byden welcken eenenyeghelijcken zo inlanders als vremde verdoben wort eenichderande graen in specien ofte ghemalen van wat qualiteit die zijn te vueren buyten lande van hewertsovere ... pdf, Placcaet byden welcken verboden werdt eenighe terwe, rogghe, gheerste, havere, erweten, boonen ofte andere greanen ... uut den landen van herwertsovere te vervoeren ... pdf, Placcaet byden welcken verboden werdt eenighe terwe, rogghe, gheerste, havere, erweten, boonen ofte andere greanen ... uut den landen van herwertsovere te vervoeren ... pdf, Placcaet byden welcken verboden werdt eenighe terwe, rogghe, gheerste, havere, erweten, boonen ofte andere greanen ... uut den landen van herwertsovere te vervoeren ... pdf, Placcaet byden welcken vervoden wert eenighe Burghers ofte inwoonders der stede van Hantwerpen t'arresteren ofte ghevanghen te haudene ter causen van eenighe verachtertheden van renten ... pdf, Placcaet byden welcken vervoden wert eenighe Burghers ofte inwoonders der stede van Hantwerpen t'arresteren ofte ghevanghen te haudene ter causen van eenighe verachtertheden van renten ... pdf, Placcaet byden welcken vervoden wert eenighe Burghers ofte inwoonders der stede van Hantwerpen t'arresteren ofte ghevanghen te haudene ter causen van eenighe verachtertheden van renten ... pdf, Placcaet Colleran pdf, Placcaet Colleran pdf, Placcaet Colleran pdf, Placcaet daer by de Ducaetkens van Overijssel, voor date dezer opte Munte vande Provincie, ende steden respectiv. ghemunt. ghereduceert wordden tot zeeckeren prijse [...]. pdf, Placcaet daer by de Ducaetkens van Overijssel, voor date dezer opte Munte vande Provincie, ende steden respectiv. ghemunt. ghereduceert wordden tot zeeckeren prijse [...]. pdf, Placcaet daer by de Ducaetkens van Overijssel, voor date dezer opte Munte vande Provincie, ende steden respectiv. ghemunt. ghereduceert wordden tot zeeckeren prijse [...]. pdf, Placcaet daer by scherpelick verboden wordt, den uytvoer vande binnenlants ghewassen greynen, ende alderhande soorte van hardt ende weeck cooren pdf, Placcaet daer by scherpelick verboden wordt, den uytvoer vande binnenlants ghewassen greynen, ende alderhande soorte van hardt ende weeck cooren pdf, Placcaet daer by scherpelick verboden wordt, den uytvoer vande binnenlants ghewassen greynen, ende alderhande soorte van hardt ende weeck cooren pdf, Placcaet daer by verboden wert dat niemandt eenighe calumnien ofte valsche wtgheuingen verspreyen en sal moghen, van de handelingen ende actien so wel van de Majest. ende d' Engelsche natie, als van den Heeren Staten generael [...]. pdf, Placcaet daer by verboden wert dat niemandt eenighe calumnien ofte valsche wtgheuingen verspreyen en sal moghen, van de handelingen ende actien so wel van de Majest. ende d' Engelsche natie, als van den Heeren Staten generael [...]. pdf, Placcaet daer by verboden wert dat niemandt eenighe calumnien ofte valsche wtgheuingen verspreyen en sal moghen, van de handelingen ende actien so wel van de Majest. ende d' Engelsche natie, als van den Heeren Staten generael [...]. pdf, Placcaet daermede verboden wordt, eenich toevoer den vyanden oft heuren adherenten te doen, oft wt de steden ende plaetsen by hen gheoccupeert eenighe goeden [...] herwartsouer te brenghen [...]. pdf, Placcaet daermede verboden wordt, eenich toevoer den vyanden oft heuren adherenten te doen, oft wt de steden ende plaetsen by hen gheoccupeert eenighe goeden [...] herwartsouer te brenghen [...]. pdf, Placcaet daermede verboden wordt, eenich toevoer den vyanden oft heuren adherenten te doen, oft wt de steden ende plaetsen by hen gheoccupeert eenighe goeden [...] herwartsouer te brenghen [...]. pdf, Placcaet dan onsen ghenaedighen heere den hertoghe, daer mede verboden wordt, egheen quartier meer te houden tusschen den vyandt ende die soldaten in dienste wesende. (Gegheven ... den 19. may 1582). pdf, Placcaet dan onsen ghenaedighen heere den hertoghe, daer mede verboden wordt, egheen quartier meer te houden tusschen den vyandt ende die soldaten in dienste wesende. (Gegheven ... den 19. may 1582). pdf, Placcaet dan onsen ghenaedighen heere den hertoghe, daer mede verboden wordt, egheen quartier meer te houden tusschen den vyandt ende die soldaten in dienste wesende. (Gegheven ... den 19. may 1582). pdf, Placcaet des Bisschops van Ceulen, tegens die van de Religie in 't Sticht Munster. Waer inne alle Onderdanen op seeckere pene scherpelijck belast werden, haer ter biechte ende misse te begeven [...]. pdf, Placcaet des Bisschops van Ceulen, tegens die van de Religie in 't Sticht Munster. Waer inne alle Onderdanen op seeckere pene scherpelijck belast werden, haer ter biechte ende misse te begeven [...]. pdf, Placcaet des Bisschops van Ceulen, tegens die van de Religie in 't Sticht Munster. Waer inne alle Onderdanen op seeckere pene scherpelijck belast werden, haer ter biechte ende misse te begeven [...]. pdf, Placcaet des Con. van Groot-Britagnien, daer by d' Ondersaeten verboden wert, eenighen handel oft negotie te doen inde domeynen vanden Coninck van Spagnien ofte d' Eerts-hertoginne. Mitsg. een 2e Placcaet [...] dat alle schepen voerende graenen, andere victualien [...] naer ofte voor den Con. van Spagnien [...] sullen sijn [...] gheconfisqueert pdf, Placcaet des Con. van Groot-Britagnien, daer by d' Ondersaeten verboden wert, eenighen handel oft negotie te doen inde domeynen vanden Coninck van Spagnien ofte d' Eerts-hertoginne. Mitsg. een 2e Placcaet [...] dat alle schepen voerende graenen, andere victualien [...] naer ofte voor den Con. van Spagnien [...] sullen sijn [...] gheconfisqueert pdf, Placcaet des Con. van Groot-Britagnien, daer by d' Ondersaeten verboden wert, eenighen handel oft negotie te doen inde domeynen vanden Coninck van Spagnien ofte d' Eerts-hertoginne. Mitsg. een 2e Placcaet [...] dat alle schepen voerende graenen, andere victualien [...] naer ofte voor den Con. van Spagnien [...] sullen sijn [...] gheconfisqueert pdf, Placcaet des Coninck van Spaengien ghepubliceert in Portugael, teghen de ingheboorne Nederlanders, residerende in Portugael ende andere Zee-steden van den Coningh pdf, Placcaet des Coninck van Spaengien ghepubliceert in Portugael, teghen de ingheboorne Nederlanders, residerende in Portugael ende andere Zee-steden van den Coningh pdf, Placcaet des Coninck van Spaengien ghepubliceert in Portugael, teghen de ingheboorne Nederlanders, residerende in Portugael ende andere Zee-steden van den Coningh pdf, Placcaet des Conincks van Spaegnien : wtgegheven in Valladolid, den 11. der Maent van December, Anno 1604 pdf, Placcaet des Conincks van Spaegnien : wtgegheven in Valladolid, den 11. der Maent van December, Anno 1604 pdf, Placcaet des Conincks van Spaegnien : wtgegheven in Valladolid, den 11. der Maent van December, Anno 1604 pdf, Placcaet des Conincks van Spaengien: wtgegheven [...] den 11 December 1604 [...] Ghedruckt in [...] 1605 pdf, Placcaet des Conincks van Spaengien: wtgegheven [...] den 11 December 1604 [...] Ghedruckt in [...] 1605 pdf, Placcaet des Conincks van Spaengien: wtgegheven [...] den 11 December 1604 [...] Ghedruckt in [...] 1605 pdf, Placcaet des Conincks van Spaengien: Wtghegheven in Valladolid, den 11. der maent van December, anno 1604 pdf, Placcaet des Conincks van Spaengien: Wtghegheven in Valladolid, den 11. der maent van December, anno 1604 pdf, Placcaet des Conincks van Spaengien: Wtghegheven in Valladolid, den 11. der maent van December, anno 1604 pdf, Placcaet des Conincx van Engelandt, nopende het bannissement der Jesuiten, Priesters, ende alle Pausche Gheestelijcke personen, uyt het Coninckrijcke van Enghelandt pdf, Placcaet des Conincx van Engelandt, nopende het bannissement der Jesuiten, Priesters, ende alle Pausche Gheestelijcke personen, uyt het Coninckrijcke van Enghelandt pdf, Placcaet des Conincx van Engelandt, nopende het bannissement der Jesuiten, Priesters, ende alle Pausche Gheestelijcke personen, uyt het Coninckrijcke van Enghelandt pdf, Placcaet des Conincx van Enghelandt, teghen een Antoni Coplei, nopende zyn verraderlick voornemen; aen de Konincklijcke Mayesteyt van Enghelandt ... pdf, Placcaet des Conincx van Enghelandt, teghen een Antoni Coplei, nopende zyn verraderlick voornemen; aen de Konincklijcke Mayesteyt van Enghelandt ... pdf, Placcaet des Conincx van Enghelandt, teghen een Antoni Coplei, nopende zyn verraderlick voornemen; aen de Konincklijcke Mayesteyt van Enghelandt ... pdf, Placcaet des Conincx van Spaignien, &c. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alsulcke dewelcke aldaer in zijne Coninckrijcken ende Heerlicheden yeghenwoordich woonen, zijnde vuyt eenighe vande vereenichde Provintien ... haer sullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een Jaer ... pdf, Placcaet des Conincx van Spaignien, &c. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alsulcke dewelcke aldaer in zijne Coninckrijcken ende Heerlicheden yeghenwoordich woonen, zijnde vuyt eenighe vande vereenichde Provintien ... haer sullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een Jaer ... pdf, Placcaet des Conincx van Spaignien, &c. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alsulcke dewelcke aldaer in zijne Coninckrijcken ende Heerlicheden yeghenwoordich woonen, zijnde vuyt eenighe vande vereenichde Provintien ... haer sullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een Jaer ... pdf, Placcaet des Conincx van Spaignien, Waer inne geboden wert, dat alle alsucke [sic] de welcke aldaer in syne coninckrijcken ende heerlickheden yeghenwoordich woonen, zijnen de eenighe vande ... provintien, als Hollant, Zeelant, ... Ghegheven tot Vailladolid den 11en december 1604 ... pdf, Placcaet des Conincx van Spaignien, Waer inne geboden wert, dat alle alsucke [sic] de welcke aldaer in syne coninckrijcken ende heerlickheden yeghenwoordich woonen, zijnen de eenighe vande ... provintien, als Hollant, Zeelant, ... Ghegheven tot Vailladolid den 11en december 1604 ... pdf, Placcaet des Conincx van Spaignien, Waer inne geboden wert, dat alle alsucke [sic] de welcke aldaer in syne coninckrijcken ende heerlickheden yeghenwoordich woonen, zijnen de eenighe vande ... provintien, als Hollant, Zeelant, ... Ghegheven tot Vailladolid den 11en december 1604 ... pdf, Placcaet des Conincx van Vrancrijck, sijne onderdanen verbiedende alle commercie ter zee [...] pdf, Placcaet des Conincx van Vrancrijck, sijne onderdanen verbiedende alle commercie ter zee [...] pdf, Placcaet des Conincx van Vrancrijck, sijne onderdanen verbiedende alle commercie ter zee [...] pdf, Placcaet des coninghs: behelsen[de] seker straf edict teghen de soldaeten die haer vendel niet en volghen pdf, Placcaet des coninghs: behelsen[de] seker straf edict teghen de soldaeten die haer vendel niet en volghen pdf, Placcaet des coninghs: behelsen[de] seker straf edict teghen de soldaeten die haer vendel niet en volghen pdf, Placcaet des coninghs: op het sweeren, blasphemeren, ende loochenen vanden naem Godts, ende de glorieuse maghet Maria; ende andere execrable eeden pdf, Placcaet des coninghs: op het sweeren, blasphemeren, ende loochenen vanden naem Godts, ende de glorieuse maghet Maria; ende andere execrable eeden pdf, Placcaet des coninghs: op het sweeren, blasphemeren, ende loochenen vanden naem Godts, ende de glorieuse maghet Maria; ende andere execrable eeden pdf, Placcaet des Grootmachtichste coninckx van Spaengien Don Philips de IV [...] tot redressement en welstant van alle digniteyten, staten en bedieninghen, ordre op 't hoff, den edeldom en haer dienaeren, als oock op alle de ondersaten van haer cleedinge en drachten : mede van de negotie, commercien, waren en coopmanschappen die daer in en uyt gevoert mogen werden : en van de populatie, door den houwelijcken staet pdf, Placcaet des Grootmachtichste coninckx van Spaengien Don Philips de IV [...] tot redressement en welstant van alle digniteyten, staten en bedieninghen, ordre op 't hoff, den edeldom en haer dienaeren, als oock op alle de ondersaten van haer cleedinge en drachten : mede van de negotie, commercien, waren en coopmanschappen die daer in en uyt gevoert mogen werden : en van de populatie, door den houwelijcken staet pdf, Placcaet des Grootmachtichste coninckx van Spaengien Don Philips de IV [...] tot redressement en welstant van alle digniteyten, staten en bedieninghen, ordre op 't hoff, den edeldom en haer dienaeren, als oock op alle de ondersaten van haer cleedinge en drachten : mede van de negotie, commercien, waren en coopmanschappen die daer in en uyt gevoert mogen werden : en van de populatie, door den houwelijcken staet pdf, Placcaet des Konincx van Spaignen, etc. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alzulcke dewelcke aldaer in syne koninckrijcken ... woonen, zijnde wt eenighe vande vereenichde provincien, als Hollandt, Zeelandt, &c. ... zullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een jaer naar de publicatie ... Ghegheven tot Vailladolid den 11 December 1604 pdf, Placcaet des Konincx van Spaignen, etc. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alzulcke dewelcke aldaer in syne koninckrijcken ... woonen, zijnde wt eenighe vande vereenichde provincien, als Hollandt, Zeelandt, &c. ... zullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een jaer naar de publicatie ... Ghegheven tot Vailladolid den 11 December 1604 pdf, Placcaet des Konincx van Spaignen, etc. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alzulcke dewelcke aldaer in syne koninckrijcken ... woonen, zijnde wt eenighe vande vereenichde provincien, als Hollandt, Zeelandt, &c. ... zullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een jaer naar de publicatie ... Ghegheven tot Vailladolid den 11 December 1604 pdf, Placcaet des Konincx van Spaignien, etc. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alzulcke dewelcke aldaer in syne koninckrijcken ... woonen, zijnde wt eenighe vande vereenichde provincien, als Hollandt, Zeelandt, &c. ... zullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een jaer naar de publicatie ... Ghegheven tot Vailladolid den 11 December 1604 pdf, Placcaet des Konincx van Spaignien, etc. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alzulcke dewelcke aldaer in syne koninckrijcken ... woonen, zijnde wt eenighe vande vereenichde provincien, als Hollandt, Zeelandt, &c. ... zullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een jaer naar de publicatie ... Ghegheven tot Vailladolid den 11 December 1604 pdf, Placcaet des Konincx van Spaignien, etc. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alzulcke dewelcke aldaer in syne koninckrijcken ... woonen, zijnde wt eenighe vande vereenichde provincien, als Hollandt, Zeelandt, &c. ... zullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een jaer naar de publicatie ... Ghegheven tot Vailladolid den 11 December 1604 pdf, Placcaet des koninghs van Groot Brittannien, gebiedende alle Jesuiten, seminarisen, etc. uyt het landt te vertrecken [in d. 6 mei]. pdf, Placcaet des koninghs van Groot Brittannien, gebiedende alle Jesuiten, seminarisen, etc. uyt het landt te vertrecken [in d. 6 mei]. pdf, Placcaet des koninghs van Groot Brittannien, gebiedende alle Jesuiten, seminarisen, etc. uyt het landt te vertrecken [in d. 6 mei]. pdf, Placcaet des Konings van Engelant, daer by waer-schouwende alle sijne Maj. goede Ondersaten, haer niet langher te laten misleyden door de Stemmen [...] des Parlements. Mitsg. sijne Maj. ghenad. presentatie van pardon [...] Alsmede den Eedt die genomen sal werden by alle Sijne Maj. getrouwe Onderdanen [...] Item de Beloften en 't Verbondt by de Lords ende de Gem. bestemt, om door 't gantsche Koninckrijck genomen te worden pdf, Placcaet des Konings van Engelant, daer by waer-schouwende alle sijne Maj. goede Ondersaten, haer niet langher te laten misleyden door de Stemmen [...] des Parlements. Mitsg. sijne Maj. ghenad. presentatie van pardon [...] Alsmede den Eedt die genomen sal werden by alle Sijne Maj. getrouwe Onderdanen [...] Item de Beloften en 't Verbondt by de Lords ende de Gem. bestemt, om door 't gantsche Koninckrijck genomen te worden pdf, Placcaet des Konings van Engelant, daer by waer-schouwende alle sijne Maj. goede Ondersaten, haer niet langher te laten misleyden door de Stemmen [...] des Parlements. Mitsg. sijne Maj. ghenad. presentatie van pardon [...] Alsmede den Eedt die genomen sal werden by alle Sijne Maj. getrouwe Onderdanen [...] Item de Beloften en 't Verbondt by de Lords ende de Gem. bestemt, om door 't gantsche Koninckrijck genomen te worden pdf, Placcaet en ordinantie ... Aengaede t'onderhouden vande permissie ende Tollerencie vande goude ende zilvere Munte ... pdf, Placcaet en ordinantie ... Aengaede t'onderhouden vande permissie ende Tollerencie vande goude ende zilvere Munte ... pdf, Placcaet en ordinantie ... Aengaede t'onderhouden vande permissie ende Tollerencie vande goude ende zilvere Munte ... pdf, Placcaet en ordinantie ... op trecht vande thienden penninck nopende den uutvoere oft transporteren van alle coopmanschapen waren manufacturen ... pdf, Placcaet en ordinantie ... op trecht vande thienden penninck nopende den uutvoere oft transporteren van alle coopmanschapen waren manufacturen ... pdf, Placcaet en ordinantie ... op trecht vande thienden penninck nopende den uutvoere oft transporteren van alle coopmanschapen waren manufacturen ... pdf, Placcaet en ordinantie ... op tstuc van het crijghsvolck zoo wel te voete als te peerde, loopende den huysman afteeren verdrucken ende oppresseren ... pdf, Placcaet en ordinantie ... op tstuc van het crijghsvolck zoo wel te voete als te peerde, loopende den huysman afteeren verdrucken ende oppresseren ... pdf, Placcaet en ordinantie ... op tstuc van het crijghsvolck zoo wel te voete als te peerde, loopende den huysman afteeren verdrucken ende oppresseren ... pdf, Placcaet en Ordinantie opt repareren ofte vermakan vanden quaden straten ende weghen diemen van nu voorts alle Jaere tusschen half Maerte ende Meye vermaken moet ... pdf, Placcaet en Ordinantie opt repareren ofte vermakan vanden quaden straten ende weghen diemen van nu voorts alle Jaere tusschen half Maerte ende Meye vermaken moet ... pdf, Placcaet en Ordinantie opt repareren ofte vermakan vanden quaden straten ende weghen diemen van nu voorts alle Jaere tusschen half Maerte ende Meye vermaken moet ... pdf, Placcaet en Ordonnantie ... Moderatie ende Tollerantie nopende den cours ende gangh van den gauden ende zelveren pennijnghen ... pdf, Placcaet en Ordonnantie ... Moderatie ende Tollerantie nopende den cours ende gangh van den gauden ende zelveren pennijnghen ... pdf, Placcaet en Ordonnantie ... Moderatie ende Tollerantie nopende den cours ende gangh van den gauden ende zelveren pennijnghen ... pdf, Placcaet ende eewich edict ... des Conincx, aengaende de vercoopinghen ende alienatien die daghelijcx ghedaen worden bijde vyanden ende rebellen vande goeden der geestelijcke persoonen ende andere goede ondersaeten, ... pdf, Placcaet ende eewich edict ... des Conincx, aengaende de vercoopinghen ende alienatien die daghelijcx ghedaen worden bijde vyanden ende rebellen vande goeden der geestelijcke persoonen ende andere goede ondersaeten, ... pdf, Placcaet ende eewich edict ... des Conincx, aengaende de vercoopinghen ende alienatien die daghelijcx ghedaen worden bijde vyanden ende rebellen vande goeden der geestelijcke persoonen ende andere goede ondersaeten, ... pdf, Placcaet ende eewich edict ons heeren des conincx, aengaende de vercoopinghen ende alienatien die daghelijcx ghedaen worden bijde vyanden ende rebellen vande goeden der geestelijcke persoonen ende andere goede ondersaeten ... voor achterstel van renten oft andere schulden, & c pdf, Placcaet ende eewich edict ons heeren des conincx, aengaende de vercoopinghen ende alienatien die daghelijcx ghedaen worden bijde vyanden ende rebellen vande goeden der geestelijcke persoonen ende andere goede ondersaeten ... voor achterstel van renten oft andere schulden, & c pdf, Placcaet ende eewich edict ons heeren des conincx, aengaende de vercoopinghen ende alienatien die daghelijcx ghedaen worden bijde vyanden ende rebellen vande goeden der geestelijcke persoonen ende andere goede ondersaeten ... voor achterstel van renten oft andere schulden, & c pdf, Placcaet ende Mandement der Co. Ma. by de welcken verboden wort geen goeden in Enghelant oft naer Emden te voeren [...]. pdf, Placcaet ende Mandement der Co. Ma. by de welcken verboden wort geen goeden in Enghelant oft naer Emden te voeren [...]. pdf, Placcaet ende Mandement der Co. Ma. by de welcken verboden wort geen goeden in Enghelant oft naer Emden te voeren [...]. pdf, Placcaet ende mandement der Con. Ma.t beroerende sekere coopmanschappen, stoffen, ende materialen diemen wt dese Nederlanden int coninckrijck van Enghelant niet en mach voeren, als oock mede tghene men wt tvoors. coninckrijck van Enghelant niet en mach brenghen inde landen van herwaerts-ouere pdf, Placcaet ende mandement der Con. Ma.t beroerende sekere coopmanschappen, stoffen, ende materialen diemen wt dese Nederlanden int coninckrijck van Enghelant niet en mach voeren, als oock mede tghene men wt tvoors. coninckrijck van Enghelant niet en mach brenghen inde landen van herwaerts-ouere pdf, Placcaet ende mandement der Con. Ma.t beroerende sekere coopmanschappen, stoffen, ende materialen diemen wt dese Nederlanden int coninckrijck van Enghelant niet en mach voeren, als oock mede tghene men wt tvoors. coninckrijck van Enghelant niet en mach brenghen inde landen van herwaerts-ouere pdf, Placcaet ende ordinancie ... des Conincx, aengaende t'vernieuwen vanden datum des iaers, ... pdf, Placcaet ende ordinancie ... des Conincx, aengaende t'vernieuwen vanden datum des iaers, ... pdf, Placcaet ende ordinancie ... des Conincx, aengaende t'vernieuwen vanden datum des iaers, ... pdf, Placcaet ende ordinancie ... des Conincx, opt lichten vande licenten opde incommende ende vuytgaende goederen naeden vyant ouer den bodem van Brabant te lande pdf, Placcaet ende ordinancie ... des Conincx, opt lichten vande licenten opde incommende ende vuytgaende goederen naeden vyant ouer den bodem van Brabant te lande pdf, Placcaet ende ordinancie ... des Conincx, opt lichten vande licenten opde incommende ende vuytgaende goederen naeden vyant ouer den bodem van Brabant te lande pdf, Placcaet ende ordinancie ... waerby belast wert alle collecteurs ... , vanden x. ende xx. penninck; te procederen tot executie van heuren last ... pdf, Placcaet ende ordinancie ... waerby belast wert alle collecteurs ... , vanden x. ende xx. penninck; te procederen tot executie van heuren last ... pdf, Placcaet ende ordinancie ... waerby belast wert alle collecteurs ... , vanden x. ende xx. penninck; te procederen tot executie van heuren last ... pdf, Placcaet ende ordinancie belangende de oepeninge ende restauratie vanden traffyck ende coopmans-handel van Spaignien, mette landen van herwerts-ouere [...] oick mit alle andere vassaelen ende ondersaeten van princen ende republycken, wesende hunne vrienden oft neutraelen pdf, Placcaet ende ordinancie belangende de oepeninge ende restauratie vanden traffyck ende coopmans-handel van Spaignien, mette landen van herwerts-ouere [...] oick mit alle andere vassaelen ende ondersaeten van princen ende republycken, wesende hunne vrienden oft neutraelen pdf, Placcaet ende ordinancie belangende de oepeninge ende restauratie vanden traffyck ende coopmans-handel van Spaignien, mette landen van herwerts-ouere [...] oick mit alle andere vassaelen ende ondersaeten van princen ende republycken, wesende hunne vrienden oft neutraelen pdf, Placcaet ende Ordinancie belanghende de openinghe ende restauratie vanden Traffijck ende Coopmanshandel van Spangien, mette Landen van herwaerts-over ... pdf, Placcaet ende Ordinancie belanghende de openinghe ende restauratie vanden Traffijck ende Coopmanshandel van Spangien, mette Landen van herwaerts-over ... pdf, Placcaet ende Ordinancie belanghende de openinghe ende restauratie vanden Traffijck ende Coopmanshandel van Spangien, mette Landen van herwaerts-over ... pdf, Placcaet ende Ordinancie des Conincx, daerby verboden ende geinterdiceert wordt, soe wel den vremdelingen als ondersaten van zijnder Majesteyt met eenige Rebelle ende wederspennige te tracteren, oft Coopmanschapsche wijse te handelen. Noch denseluen eenige Prouanden oft Victuaillen toe te vueren pdf, Placcaet ende Ordinancie des Conincx, daerby verboden ende geinterdiceert wordt, soe wel den vremdelingen als ondersaten van zijnder Majesteyt met eenige Rebelle ende wederspennige te tracteren, oft Coopmanschapsche wijse te handelen. Noch denseluen eenige Prouanden oft Victuaillen toe te vueren pdf, Placcaet ende Ordinancie des Conincx, daerby verboden ende geinterdiceert wordt, soe wel den vremdelingen als ondersaten van zijnder Majesteyt met eenige Rebelle ende wederspennige te tracteren, oft Coopmanschapsche wijse te handelen. Noch denseluen eenige Prouanden oft Victuaillen toe te vueren pdf, Placcaet ende ordinancie ons Heeren des Conincx gemaect opde collecteurs ende gedeputeerde totten ontfanck ende opheue vanden hondertsten penninck binnen den landen van Brabant pdf, Placcaet ende ordinancie ons Heeren des Conincx gemaect opde collecteurs ende gedeputeerde totten ontfanck ende opheue vanden hondertsten penninck binnen den landen van Brabant pdf, Placcaet ende ordinancie ons Heeren des Conincx gemaect opde collecteurs ende gedeputeerde totten ontfanck ende opheue vanden hondertsten penninck binnen den landen van Brabant pdf, Placcaet ende Ordinancie onss heeren des Conincx opt stuck van der Iacht bynnen den landen ende Hertochdomme van Brabant; mitsgaders een oudt voirgaende Placcaet in Brabant gepubliceert, intiaer XVe. achtenzestich [1568]. pdf, Placcaet ende Ordinancie onss heeren des Conincx opt stuck van der Iacht bynnen den landen ende Hertochdomme van Brabant; mitsgaders een oudt voirgaende Placcaet in Brabant gepubliceert, intiaer XVe. achtenzestich [1568]. pdf, Placcaet ende Ordinancie onss heeren des Conincx opt stuck van der Iacht bynnen den landen ende Hertochdomme van Brabant; mitsgaders een oudt voirgaende Placcaet in Brabant gepubliceert, intiaer XVe. achtenzestich [1568]. pdf, Placcaet ende ordinancie onss heeren des Conincx tegens die crijechsluyden zoe wel te peerde als te voete die hen vuyten leger ende crijechdienst absenteren. Mitsgaders oick tegen de vagabonde, ledichgangers ende quaet geboefte die ten platten lande ende elders ouerlast ende gewelt doen pdf, Placcaet ende ordinancie onss heeren des Conincx tegens die crijechsluyden zoe wel te peerde als te voete die hen vuyten leger ende crijechdienst absenteren. Mitsgaders oick tegen de vagabonde, ledichgangers ende quaet geboefte die ten platten lande ende elders ouerlast ende gewelt doen pdf, Placcaet ende ordinancie onss heeren des Conincx tegens die crijechsluyden zoe wel te peerde als te voete die hen vuyten leger ende crijechdienst absenteren. Mitsgaders oick tegen de vagabonde, ledichgangers ende quaet geboefte die ten platten lande ende elders ouerlast ende gewelt doen pdf, Placcaet ende ordinancie onsses heeren des conincx, op t'stuck vander iacht, binnen de[n] lande ende graefschepe van Vlaendren pdf, Placcaet ende ordinancie onsses heeren des conincx, op t'stuck vander iacht, binnen de[n] lande ende graefschepe van Vlaendren pdf, Placcaet ende ordinancie onsses heeren des conincx, op t'stuck vander iacht, binnen de[n] lande ende graefschepe van Vlaendren pdf, Placcaet ende ordinancie onsses heeren des conincx, op t'stuck vander jacht, binnen de[n] lande ende graefschepe van Vlaendren pdf, Placcaet ende ordinancie onsses heeren des conincx, op t'stuck vander jacht, binnen de[n] lande ende graefschepe van Vlaendren pdf, Placcaet ende ordinancie onsses heeren des conincx, op t'stuck vander jacht, binnen de[n] lande ende graefschepe van Vlaendren pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincs tegens die crijechslyden zoe wel te peerde als te voete die hen vuyten leger ende creijechsdienst absenteren. Mitgaders oick tegens de vagabonde, ledichgangers, ende quaet geboefte, die ten platten lande ende elders ouerlast ende gewelt doen pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincs tegens die crijechslyden zoe wel te peerde als te voete die hen vuyten leger ende creijechsdienst absenteren. Mitgaders oick tegens de vagabonde, ledichgangers, ende quaet geboefte, die ten platten lande ende elders ouerlast ende gewelt doen pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincs tegens die crijechslyden zoe wel te peerde als te voete die hen vuyten leger ende creijechsdienst absenteren. Mitgaders oick tegens de vagabonde, ledichgangers, ende quaet geboefte, die ten platten lande ende elders ouerlast ende gewelt doen pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx aengaende die collectacie ende opheue vanden tvvintichtsten pennick opde vercoopinge vande onruerende goeden pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx aengaende die collectacie ende opheue vanden tvvintichtsten pennick opde vercoopinge vande onruerende goeden pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx aengaende die collectacie ende opheue vanden tvvintichtsten pennick opde vercoopinge vande onruerende goeden pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx inhoudende verbot ende interdictie van alle ziluere munte groote oft cleyne, nyet wesende van zynder Mateyts slaghe pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx inhoudende verbot ende interdictie van alle ziluere munte groote oft cleyne, nyet wesende van zynder Mateyts slaghe pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx inhoudende verbot ende interdictie van alle ziluere munte groote oft cleyne, nyet wesende van zynder Mateyts slaghe pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx, aengaende die collectatie ende opheue vanden xx.en penninck op de vercoopinghe vande onruerende goeden pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx, aengaende die collectatie ende opheue vanden xx.en penninck op de vercoopinghe vande onruerende goeden pdf, Placcaet ende ordinancie onssheeren des Conincx, aengaende die collectatie ende opheue vanden xx.en penninck op de vercoopinghe vande onruerende goeden pdf, Placcaet ende Ordinancie onsssheeren des Conincx, op tstuck ende verbot van tvuytvueren van tcooren ende graen buyten de landen van herwertsouere. Ende oick om te versien tegens die monopolien ende ongeregeltheyt die daerinne geschien pdf, Placcaet ende Ordinancie onsssheeren des Conincx, op tstuck ende verbot van tvuytvueren van tcooren ende graen buyten de landen van herwertsouere. Ende oick om te versien tegens die monopolien ende ongeregeltheyt die daerinne geschien pdf, Placcaet ende Ordinancie onsssheeren des Conincx, op tstuck ende verbot van tvuytvueren van tcooren ende graen buyten de landen van herwertsouere. Ende oick om te versien tegens die monopolien ende ongeregeltheyt die daerinne geschien pdf, Placcaet ende ordinancie tegens de ghene die eenige fameuse, schandaleuse oft seditieuse boecxkens, artickelen oft scriften maken, versiere, saeyen, diuulgeren, drucken, ten voirschijne bringen, oft onder hen houden. Oft quade ende valsche roepen uuytgheuen pdf, Placcaet ende ordinancie tegens de ghene die eenige fameuse, schandaleuse oft seditieuse boecxkens, artickelen oft scriften maken, versiere, saeyen, diuulgeren, drucken, ten voirschijne bringen, oft onder hen houden. Oft quade ende valsche roepen uuytgheuen pdf, Placcaet ende ordinancie tegens de ghene die eenige fameuse, schandaleuse oft seditieuse boecxkens, artickelen oft scriften maken, versiere, saeyen, diuulgeren, drucken, ten voirschijne bringen, oft onder hen houden. Oft quade ende valsche roepen uuytgheuen pdf, Placcaet ende ordinancie van haere Hoocheden. Teghens de excessen vande Bruyloften, ende bancquetten op de Vuytvaerden ... pdf, Placcaet ende ordinancie van haere Hoocheden. Teghens de excessen vande Bruyloften, ende bancquetten op de Vuytvaerden ... pdf, Placcaet ende ordinancie van haere Hoocheden. Teghens de excessen vande Bruyloften, ende bancquetten op de Vuytvaerden ... pdf, Placcaet ende Ordinancie vande Eertzhertoghen ... tot ... onderhoudinghe van zekere poincten end articulen, ghesloten ende ghearrest. in het Synode Prouinciael van Mechelen, enz. ... pdf, Placcaet ende Ordinancie vande Eertzhertoghen ... tot ... onderhoudinghe van zekere poincten end articulen, ghesloten ende ghearrest. in het Synode Prouinciael van Mechelen, enz. ... pdf, Placcaet ende Ordinancie vande Eertzhertoghen ... tot ... onderhoudinghe van zekere poincten end articulen, ghesloten ende ghearrest. in het Synode Prouinciael van Mechelen, enz. ... pdf, Placcaet ende Ordinancie vande Eertzhertoghen ... tot ... onderhoudinghe van zekere poincten ende articulen, ghesloten ende ghearresteert in het Synode Prouinciael van Mechelen, ... pdf, Placcaet ende Ordinancie vande Eertzhertoghen ... tot ... onderhoudinghe van zekere poincten ende articulen, ghesloten ende ghearresteert in het Synode Prouinciael van Mechelen, ... pdf, Placcaet ende Ordinancie vande Eertzhertoghen ... tot ... onderhoudinghe van zekere poincten ende articulen, ghesloten ende ghearresteert in het Synode Prouinciael van Mechelen, ... pdf, Placcaet ende Ordinantie pdf, Placcaet ende Ordinantie pdf, Placcaet ende Ordinantie pdf, Placcaet ende ordinantie ... aengaende den prijs ende evaluatie van zekere nieuwe zilvere penninghen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... aengaende den prijs ende evaluatie van zekere nieuwe zilvere penninghen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... aengaende den prijs ende evaluatie van zekere nieuwe zilvere penninghen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... daebry ghesupprimeert ende te nieten ghedaen wordt t'officie van superintendent vande Lombaerden ofte luyden houdende da tafele van leeninghe ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... daebry ghesupprimeert ende te nieten ghedaen wordt t'officie van superintendent vande Lombaerden ofte luyden houdende da tafele van leeninghe ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... daebry ghesupprimeert ende te nieten ghedaen wordt t'officie van superintendent vande Lombaerden ofte luyden houdende da tafele van leeninghe ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... darby verboden wordt eenighe vremde ofte ghemenghelde Calmynen inde Landen van herwaertsovere te bringhen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... darby verboden wordt eenighe vremde ofte ghemenghelde Calmynen inde Landen van herwaertsovere te bringhen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... darby verboden wordt eenighe vremde ofte ghemenghelde Calmynen inde Landen van herwaertsovere te bringhen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, by de welcke zyne Maiesteyt verbiedt het vvtvueren vanden salpetren ende buspoyeren, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, by de welcke zyne Maiesteyt verbiedt het vvtvueren vanden salpetren ende buspoyeren, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, by de welcke zyne Maiesteyt verbiedt het vvtvueren vanden salpetren ende buspoyeren, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, gemaect tegen die buytelanders, ende bastaerden, besittende eenige officien in Brabant ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, gemaect tegen die buytelanders, ende bastaerden, besittende eenige officien in Brabant ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, gemaect tegen die buytelanders, ende bastaerden, besittende eenige officien in Brabant ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, gemaect tegen die buytelanders, ende bastaerden, besittende eenige officien in Brabant : ende tegen die ghene die officien van justicien in pachte, pantschap, oft beleeninghe binnen den seluen lande van Brabant zijn hebbende pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, gemaect tegen die buytelanders, ende bastaerden, besittende eenige officien in Brabant : ende tegen die ghene die officien van justicien in pachte, pantschap, oft beleeninghe binnen den seluen lande van Brabant zijn hebbende pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx, gemaect tegen die buytelanders, ende bastaerden, besittende eenige officien in Brabant : ende tegen die ghene die officien van justicien in pachte, pantschap, oft beleeninghe binnen den seluen lande van Brabant zijn hebbende pdf, Placcaet ende Ordinantie ... des Conincx, op t'stuck van het Crijghsvolck ... Ghegheuen te Nyemeghen den 29. Jan. 1572. Ende byde Eertz-Hertoghen van Oostenrijcke ... gheordonneert ende beuolen onderhouden te worden, op de limitatien ende restrictien begrepen in heurlieder briefuen van ... 24 Maerte 1605, hier achter by ghedruckt pdf, Placcaet ende Ordinantie ... des Conincx, op t'stuck van het Crijghsvolck ... Ghegheuen te Nyemeghen den 29. Jan. 1572. Ende byde Eertz-Hertoghen van Oostenrijcke ... gheordonneert ende beuolen onderhouden te worden, op de limitatien ende restrictien begrepen in heurlieder briefuen van ... 24 Maerte 1605, hier achter by ghedruckt pdf, Placcaet ende Ordinantie ... des Conincx, op t'stuck van het Crijghsvolck ... Ghegheuen te Nyemeghen den 29. Jan. 1572. Ende byde Eertz-Hertoghen van Oostenrijcke ... gheordonneert ende beuolen onderhouden te worden, op de limitatien ende restrictien begrepen in heurlieder briefuen van ... 24 Maerte 1605, hier achter by ghedruckt pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. By de welcke zyne Maiesteyt verbiedt het wtvueren vanden salpetren ende buspoyeren, buyten de landen van herwertsouere, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. By de welcke zyne Maiesteyt verbiedt het wtvueren vanden salpetren ende buspoyeren, buyten de landen van herwertsouere, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. By de welcke zyne Maiesteyt verbiedt het wtvueren vanden salpetren ende buspoyeren, buyten de landen van herwertsouere, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. Byde vvelcke zijne Mateyt. verbiet het vuytvueren van de salpetren ende buspoyeren, buyten de landen van hervvertsouere, ende stelt zekeren regel opde soeckinghe, handel , negociatie, ende confectie vande voors. vvaren pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. Byde vvelcke zijne Mateyt. verbiet het vuytvueren van de salpetren ende buspoyeren, buyten de landen van hervvertsouere, ende stelt zekeren regel opde soeckinghe, handel , negociatie, ende confectie vande voors. vvaren pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. Byde vvelcke zijne Mateyt. verbiet het vuytvueren van de salpetren ende buspoyeren, buyten de landen van hervvertsouere, ende stelt zekeren regel opde soeckinghe, handel , negociatie, ende confectie vande voors. vvaren pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. Daermede worden ghesuspendeert alle rechten, vryheden, ... verleent vande thollen, ... binnen den lande van Brabant en de Lymborch, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. Daermede worden ghesuspendeert alle rechten, vryheden, ... verleent vande thollen, ... binnen den lande van Brabant en de Lymborch, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... des Conincx. Daermede worden ghesuspendeert alle rechten, vryheden, ... verleent vande thollen, ... binnen den lande van Brabant en de Lymborch, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... inhaudende verhooghinghe van diversche gauden penninghen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... inhaudende verhooghinghe van diversche gauden penninghen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... inhaudende verhooghinghe van diversche gauden penninghen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... inhoudende diversche poincten ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... inhoudende diversche poincten ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... inhoudende diversche poincten ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... Om te verhoeden ende te beletten, alle abuysen ende monopolien, op het stuck ende feyt van alderhande graenen pdf, Placcaet ende ordinantie ... Om te verhoeden ende te beletten, alle abuysen ende monopolien, op het stuck ende feyt van alderhande graenen pdf, Placcaet ende ordinantie ... Om te verhoeden ende te beletten, alle abuysen ende monopolien, op het stuck ende feyt van alderhande graenen pdf, Placcaet ende ordinantie ... op 't stuck vander Collectatie van eenen hondersten penninck, vande roerende ende onroerende goeden, gheaccordeert by de Staten van herwaertsouere den 21 Nov. 1576, Ende den 9 ende 31 Mey 1577 pdf, Placcaet ende ordinantie ... op 't stuck vander Collectatie van eenen hondersten penninck, vande roerende ende onroerende goeden, gheaccordeert by de Staten van herwaertsouere den 21 Nov. 1576, Ende den 9 ende 31 Mey 1577 pdf, Placcaet ende ordinantie ... op 't stuck vander Collectatie van eenen hondersten penninck, vande roerende ende onroerende goeden, gheaccordeert by de Staten van herwaertsouere den 21 Nov. 1576, Ende den 9 ende 31 Mey 1577 pdf, Placcaet ende ordinantie ... op tfeyt vande schulden ... ghecontracteert by de Generaele Staeten van dese Nederlanden, ... [16 April, 1594.]. pdf, Placcaet ende ordinantie ... op tfeyt vande schulden ... ghecontracteert by de Generaele Staeten van dese Nederlanden, ... [16 April, 1594.]. pdf, Placcaet ende ordinantie ... op tfeyt vande schulden ... ghecontracteert by de Generaele Staeten van dese Nederlanden, ... [16 April, 1594.]. pdf, Placcaet ende ordinantie ... tot beter onderhoudt vanden placcaete vanden XXIIen Ougste lestleden op t'faict vanden graene ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... tot beter onderhoudt vanden placcaete vanden XXIIen Ougste lestleden op t'faict vanden graene ... pdf, Placcaet ende ordinantie ... tot beter onderhoudt vanden placcaete vanden XXIIen Ougste lestleden op t'faict vanden graene ... pdf, Placcaet ende ordinantie ..., gemaeckt opt stuck vander collectatie, van eenen hondersten penninck, vande roerende ende onroerende goeden, geaccordeert byde Staten van herwertsouere pdf, Placcaet ende ordinantie ..., gemaeckt opt stuck vander collectatie, van eenen hondersten penninck, vande roerende ende onroerende goeden, geaccordeert byde Staten van herwertsouere pdf, Placcaet ende ordinantie ..., gemaeckt opt stuck vander collectatie, van eenen hondersten penninck, vande roerende ende onroerende goeden, geaccordeert byde Staten van herwertsouere pdf, Placcaet ende ordinantie des conincks, inhoudende den voet ende ordre die van nu voort aen sal ghehouden moeten worden op t'faict vande coopmanshandel ende traffijck mette rebelle vande landen van Hollandt, Zeelandt ende andere dierghelijcke, op den voet van licenten. Ghegheven te Douay den lesten dach van augusti 1597 pdf, Placcaet ende ordinantie des conincks, inhoudende den voet ende ordre die van nu voort aen sal ghehouden moeten worden op t'faict vande coopmanshandel ende traffijck mette rebelle vande landen van Hollandt, Zeelandt ende andere dierghelijcke, op den voet van licenten. Ghegheven te Douay den lesten dach van augusti 1597 pdf, Placcaet ende ordinantie des conincks, inhoudende den voet ende ordre die van nu voort aen sal ghehouden moeten worden op t'faict vande coopmanshandel ende traffijck mette rebelle vande landen van Hollandt, Zeelandt ende andere dierghelijcke, op den voet van licenten. Ghegheven te Douay den lesten dach van augusti 1597 pdf, Placcaet ende Ordinantie des Conincx, opt stuck vande Bosschen in Brabant pdf, Placcaet ende Ordinantie des Conincx, opt stuck vande Bosschen in Brabant pdf, Placcaet ende Ordinantie des Conincx, opt stuck vande Bosschen in Brabant pdf, Placcaet ende ordinantie ghemaect by. [...] den Coninck op stuck van de brandtstichters, moordenaars, verraders, kerckroovers, dieuen, vagabonden, bedelaers enz pdf, Placcaet ende ordinantie ghemaect by. [...] den Coninck op stuck van de brandtstichters, moordenaars, verraders, kerckroovers, dieuen, vagabonden, bedelaers enz pdf, Placcaet ende ordinantie ghemaect by. [...] den Coninck op stuck van de brandtstichters, moordenaars, verraders, kerckroovers, dieuen, vagabonden, bedelaers enz pdf, Placcaet ende ordinantie Ons ghenadichs heere des Coninckx, om te verhoeden ende te beletten alle abuysen ende monopolien, ... pdf, Placcaet ende ordinantie Ons ghenadichs heere des Coninckx, om te verhoeden ende te beletten alle abuysen ende monopolien, ... pdf, Placcaet ende ordinantie Ons ghenadichs heere des Coninckx, om te verhoeden ende te beletten alle abuysen ende monopolien, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons ghenadighs heeren ... op t'vervueren oft transporteren van graenen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons ghenadighs heeren ... op t'vervueren oft transporteren van graenen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons ghenadighs heeren ... op t'vervueren oft transporteren van graenen ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons ghenadighs Heeren des Koninghs inhoudende den boet ende orden die me voortaen houden sal op het stuck van de coopmans-handel ende traffycke op licenten met hollandt, zeelandt ende andere landen, houdende de teghen-partye van zijne koninghlicke majesteyt pdf, Placcaet ende ordinantie ons ghenadighs Heeren des Koninghs inhoudende den boet ende orden die me voortaen houden sal op het stuck van de coopmans-handel ende traffycke op licenten met hollandt, zeelandt ende andere landen, houdende de teghen-partye van zijne koninghlicke majesteyt pdf, Placcaet ende ordinantie ons ghenadighs Heeren des Koninghs inhoudende den boet ende orden die me voortaen houden sal op het stuck van de coopmans-handel ende traffycke op licenten met hollandt, zeelandt ende andere landen, houdende de teghen-partye van zijne koninghlicke majesteyt pdf, Placcaet ende ordinantie ons Heeren des Conincks, daerby wordt geboden ende gestatueert, dat die placcaten hiervoormaels gepubliceert opt stuck vande calmynen, wel ende onuerbreckelyck worden onderhouden ende geobserueert. ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons Heeren des Conincks, daerby wordt geboden ende gestatueert, dat die placcaten hiervoormaels gepubliceert opt stuck vande calmynen, wel ende onuerbreckelyck worden onderhouden ende geobserueert. ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons Heeren des Conincks, daerby wordt geboden ende gestatueert, dat die placcaten hiervoormaels gepubliceert opt stuck vande calmynen, wel ende onuerbreckelyck worden onderhouden ende geobserueert. ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons heeren des Conincx, om die plunderinghe, pillerye, scheyndinghe ende bederffenisse vanden kercken, cloisters ende Godshuysen te verhoeden ende remedieren. Ende teghens die beroerte ende commotie vanden volcke in desen Nederlanden ordene te stellen pdf, Placcaet ende ordinantie ons heeren des Conincx, om die plunderinghe, pillerye, scheyndinghe ende bederffenisse vanden kercken, cloisters ende Godshuysen te verhoeden ende remedieren. Ende teghens die beroerte ende commotie vanden volcke in desen Nederlanden ordene te stellen pdf, Placcaet ende ordinantie ons heeren des Conincx, om die plunderinghe, pillerye, scheyndinghe ende bederffenisse vanden kercken, cloisters ende Godshuysen te verhoeden ende remedieren. Ende teghens die beroerte ende commotie vanden volcke in desen Nederlanden ordene te stellen pdf, Placcaet ende ordinantie ons Heeren des Conincx, op de hueren, salaerissen, dach-hueren van alle wercluyden, ... der stadt van Bruessele, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons Heeren des Conincx, op de hueren, salaerissen, dach-hueren van alle wercluyden, ... der stadt van Bruessele, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons Heeren des Conincx, op de hueren, salaerissen, dach-hueren van alle wercluyden, ... der stadt van Bruessele, ... pdf, Placcaet ende ordinantie ons heeren des Conincx, op die verclaringhe der confiscatien pdf, Placcaet ende ordinantie ons heeren des Conincx, op die verclaringhe der confiscatien pdf, Placcaet ende ordinantie ons heeren des Conincx, op die verclaringhe der confiscatien pdf, http://1c1.tremble.us pdf, http://26b.tremble.us pdf, http://2pn.tremble.us pdf, http://4a0.tremble.us pdf, http://38f.tremble.us pdf, http://vv.tremble.us pdf, http://mj.tremble.us pdf, http://2eh.tremble.us pdf, http://335.tremble.us pdf, http://1mt.tremble.us pdf, http://9g.tremble.us pdf, http://49n.tremble.us pdf, http://bw.tremble.us pdf, http://1gn.tremble.us pdf, http://1cn.tremble.us pdf, http://39g.tremble.us pdf, http://sk.tremble.us pdf, http://2sf.tremble.us pdf, http://3jk.tremble.us pdf, http://29n.tremble.us pdf, http://mp.tremble.us pdf, http://1wq.tremble.us pdf, http://2r4.tremble.us pdf, http://1ek.tremble.us pdf, http://4v0.tremble.us pdf, http://w7.tremble.us pdf, http://1wy.tremble.us pdf, http://48b.tremble.us pdf, http://3ps.tremble.us pdf, http://49t.tremble.us pdf,

Page 1, Page 2, Page 3, Page 4, Page 5, Page 6, Page 7, Page 8, Page 9, Page 10, Page 11, Page 12, Page 13, Page 14, Page 15, Page 16, Page 17, Page 18, Page 19, Page 20, Page 21, Page 22, Page 23, Page 24, Page 25, Page 26, Page 27, Page 28, Page 29, Page 30, Page 31, Page 32, Page 33, Page 34, Page 35, Page 36, Page 37, Page 38, Page 39, Page 40, Page 41, Page 42, Page 43, Page 44, Page 45, Page 46, Page 47, Page 48, Page 49, Page 50, Page 51, Page 52, Page 53, Page 54, Page 55, Page 56, Page 57, Page 58, Page 59, Page 60, Page 61, Page 62, Page 63, Page 64, Page 65, Page 66, Page 67, Page 68, Page 69, Page 70, Page 71, Page 72, Page 73, Page 74, Page 75, Page 76, Page 77, Page 78, Page 79, Page 80, Page 81, Page 82, Page 83, Page 84, Page 85, Page 86, Page 87, Page 88, Page 89, Page 90, Page 91, Page 92, Page 93, Page 94, Page 95, Page 96, Page 97, Page 98, Page 99, Page 100, sepulcher.us, nestling.us, discrepancy.us, wrongly.us, indistinct.us, sloping.us, lukewarm.us, temporize.us, surcease.us, odour.us, Sitemap